ANKIETA KONSULTACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI: POTOCZNIE NAZYWANYCH SZASTARKA STACJA I SZASTARKA WIEŚ

image_pdfimage_print

W sprawie zniesienia urzędowej  nazwy miejscowości i rodzaju miejscowości: Szastarka (osada)
Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców miejscowości potocznie nazywanych: Szastarka Stacja i Szastarka Wieś w sprawie zniesienia nieużywanej urzędowej nazwy miejscowości i rodzaju miejscowości: Szastarka (osada) figurującej   w Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października  2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2360).

Zniesienie nieużywanych urzędowych nazw i rodzajów miejscowości  jest niezbędnym krokiem  do usunięcia nieprawidłowości.
W wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października  2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2360) figuruje nazwa urzędowej miejscowości Szastarka z oznaczeniem rodzaju miejscowości „osada”.

Stosownie do art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych przez osadę należy rozumieć niewielką jednostkę osadniczą na terenie wiejskim o odmiennym (wyróżniającym się) charakterze zabudowy albo zamieszkaną przez ludność związaną z określonym miejscem lub rodzajem pracy, w szczególności: osadę młyńską, osadę leśną, osadę rybacką, osadę kolejową, osadę po byłym państwowym gospodarstwie rolnym; osada może być samodzielna lub może stanowić część innej jednostki osadniczej.

Aktualnie na terenie gminy Szastarka nie jest wyodrębniona faktycznie Szastarka (osada), adres Szastarka (osada) nie jest również stosowanym w ewidencjach Urzędu.

Proponowana  zmiana  prawdopodobnie nie wpłynie  na zmianę adresów nieruchomości położonych w miejscowości: Szastarka Stacja i Szastarka Wieś oraz nie wywoła  skutków  finansowych  po stronie gminy oraz części mieszkańców. Proponowana zmiana ma na celu jedynie zniesienie urzędowej nazwy miejscowości wraz z jej rodzajem (osada), który nie jest obecnie stosowany.

Skutki w zakresie zmiany adresów oraz ciążących na mieszkańcach obowiązkach zmiany adresów mogą zostać wywołane dopiero w wyniku przenumerowania miejscowości Szastarka (wieś), której to sprawy niniejsze konsultacje i ankieta nie dotyczą.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Szastarka,  adres: Szastarka 121, 23-225 Szastarka kontakt: tel. 15 8714145, email: sekretariat@gminaszastarka.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt mailowy: sebastian.wnuk@lokalneogniwo.pl

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:
a. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
b. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
c. realizacja zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
d. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.

6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres:
a. dla przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym – przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną
b. dla przetwarzania w związku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym przez czas wynikający z realizacji tego zadania
c. dla umów – przez okres trwania umowy oraz okres dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń prawnych
d. dla przetwarzania za zgodą – w okresie jej obowiązywania

7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich danych osobowych:
a. do dostępu do swoich danych;
b. do sprostowania swoich danych;
c. do usunięcia swoich danych – dla przetwarzania na podstawie uzyskanej zgody;
d. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
e. do wniesienia sprzeciwu – dla przetwarzania w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym
f. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – dla przetwarzania na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofane nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem
g. do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę  przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Podanie danych osobowych przetwarzanych za zgodą jest dobrowolne.

Wyjaśnienia do formularza ankiety

Udział w konsultacjach mogą brać wyłącznie pełnoletni mieszkańcy miejscowości  Szastarka Stacja i Szastarka Wieś, którzy w dniu wypełniania ankiety  maja ukończą 18 lat.

Głosowanie polega na postawieniu znaku X w jednej z kratek pod słowami: jestem za, jestem przeciw, wstrzymuję się od zabrania głosu przy każdym zawartym w ankiecie pytaniu. Postawienie znaku  „X” w kilku kratkach lub niepozostawienie znaku „X” w żadnej kratce przy każdym z zadanych pytań, powoduje nieważność głosowania

 

Formularz JEST DOSTEPNY W FORMIE:
PAPIEROWEJ – druki do odbioru w Urzędzie Gminy Szastarka ( istnieje także możliwość pobrania ankiety w formie pliku PDF z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szastarka – zakładka konsultacje społeczne).
Wypełnione ankiety można:
  • Złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Szastarka
  • Przesłać e-mailem na adres: sekretariat@gminaszastarka.pl
  • Przesłać listownie na adres: Urząd Gminy Szastarka, Szastarka 121, 23-225 Szastarka
ELEKTRONICZNEJ w formie ankiety internetowej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Gminy Szastarka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szastarka w zakładce: konsultacje społeczne.

Ankieta internetowa dostępna po kliknięciu w poniższy link: