Spotkanie dotyczące przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego w miejscowości Polichna

W dniu dzisiejszym z inicjatywy wójta Artura Jaskowskiego odbyło się spotkanie dotyczące przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego kategorii  „B” na drodze DK 19 w miejscowości Polichna. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wójt gminy Szastarka .

W ramach zadania pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola” zaprojektowana została  przebudowa przejazdu

kolejowego w miejscowości Polichna.

Podczas spotkania omówione zostały kwestie związane z poszerzeniem zabudowy ww. przejazdu z uwzględnieniem chodnika jednostronnego po stronie peronu, wraz z urządzeniami bezpieczeństwa  w postaci barier U-12 oraz pobocza szutrowego szerokości co najmniej 1,00 m dla rowerzystów.

Podczas spotkania wójt Artur Jaskowski poruszył kwestie związane z koniecznością zapewnienia należytego bezpiecznego przejścia dla pieszych i rowerzystów mieszkańców Polichny Drugiej tzw. „Zatorza” oraz zapewnienia bezpiecznego dojścia do peronu i przystanków autobusowych.

INFORMACJA O FERIACH ZIMOWYCH W 2019 ROKU DLA DZIECI ROLNIKÓW

FERIE ZIMOWE 2019

Wójt Gminy Szastarka informuje o możliwości wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez współpracujące z Gminą Szastarka stowarzyszenia. W roku bieżącym wpłynęły do nas dwie zamieszczone poniżej oferty dotyczące wypoczynku zimowego.
Wypoczynek dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Wypoczynek zimowy organizowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2003 r., których co najmniej jedno z rodziców/ prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno- rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Proszę o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawione na rodziców/prawnych opiekunów (w przypadku rozbieżności nazwiska pomiędzy dzieckiem a rodzicem, na które wystawione jest zaświadczenie KRUS należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające daną sytuację). Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Zaświadczenie KRUS musi zawierać datę od kiedy do kiedy rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu bądź pobiera rentę lub emeryturę.

Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne, najlepiej uzupełnione długopisem niebieskim.
Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:
1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – obowiązkowo (według formularzy załączonych do oferty).
2. Oryginał zaświadczenia z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia dzieci i młodzieży oraz wszelkie pytania należy kierować do pracowników Urzędu Gminy Szastarka.
– osobiście w Urzędzie Gminy Szastarka pok.(29)
– lub telefonicznie pod nr tel. 158714145 wew. (207)
termin składania dokumentów do 23 stycznia 2019 r.
Liczba miejsc ograniczona !

DOKUMENTY DO POBRANIA:

-Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

-Zal._3_oświadczenie

Spotkania informacyjne

Dzięki staraniom Wójta Gminy Szastarka oraz Gminnej Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska  8, 9 i 11 stycznia  bieżącego roku na terenie naszej Gminy odbył  się cykl spotkań  informacyjnych. Udział w nich wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji  około rolniczych naszego regionu tj:  Kraśnickiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kraśniku, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także Państwowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Na spotkaniu poruszone były sprawy:  bhp w rolnictwie,  korzystania z dotacji UE dla rolników i przedsiębiorców ,  eWniosekPlus – zasady działania programu – najczęściej popełniane błędy przy składaniu wniosków, stawki zaliczek i dopłat bezpośrednich,  zmiany w warunkach kupna i sprzedaży ziemi, atesty opryskiwaczy i zaprawiarek,  ewidencja zabiegów ochrony roślin, GMO – kukurydza i rzepak, ubezpieczenia rolników i domowników , zasady korzystania z odstępstwa rolnego oraz wiele innych tematów związanych z rolnictwem. Wszystkim prelegentom dziękujemy za rzeczowe przekazanie ważnych informacji, a uczestnikom spotkania za przybycie oraz aktywne uczestnictwo w dyskusji.