„Poznaj Polskę” – edycja jesienna 2022

Gmina Szastarka ponownie otrzymała dofinansowanie na realizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” w wysokości 45 000,00 zł.

Aby pozyskać środki, gmina Szastarka musiała zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 20 % całkowitego kosztu danej wycieczki, środki te pochodzą z wpłat rodziców. Całkowita wartość projektu wynosi 62 426,09 zł .

Zadanie obejmowało przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, zwanymi dalej „priorytetowymi obszarami edukacyjnymi”. Przedsięwzięcie obejmuje dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych, realizowanych w dwóch grupach wiekowych:

  1. a) klasy I-III w szkołach podstawowych,
  2. b) klasy IV-VIII w szkołach podstawowych.

Program „Poznaj Polskę” jest realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej, Fundacją Nauk Humanistycznych oraz Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Linki do materiałów szkół uczestniczących w projekcie:

https://psppolichna.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/513844/wycieczka_do_farmy_iluzji_oraz_lublina

http://szkolablinow.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/517170/jeszcze_tu_wrocimy

http://szkolablinow.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/516931/wycieczka_do_zakopanego_z_programu_poznaj_polske

http://zsszastarka.szkolnastrona.pl/art,1376,wycieczka-szkolna-do-krakowa-w-ramach-projektu-poznaj-polske

http://zsszastarka.szkolnastrona.pl/art,1378,wycieczka-klas-i-iii-do-sandomierza-w-ramach-projektu-poznaj-polske

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Szastarka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok’’

Wójt Gminy Szastarka informuje, że w dniach od 14 listopada 2022 r. do  28 listopada 2022 r. odbędą się konsultacje projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Szastarka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok’’

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia
28 listopada 2022 r. (poniedziałek, godz. 9.30):

  • elektronicznie na adres: sekretariat@gminaszastarka.pl
  • pisemnie na adres:

Urząd Gminy Szastarka

Szastarka 121

23-225 Szastarka

W przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Szastarka, a nie data stempla pocztowego.

Gmina Szastarka wzięła udział w projekcie “Pod biało-czerwoną”,

Celem realizowanego od 2020 roku projektu, jak piszą pomysłodawcy, jest godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, ale także zachęcanie do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie.

Jesienią 2020 roku w głosowaniu online mieszkańcy każdej z gmin, mieli okazję poprzeć swoim głosem sfinansowanie przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, zakupu dla gminy masztu z tabliczką i biało-czerwonej flagi. Dzięki dużej liczbie głosów oddanych przez naszych mieszkańców, Gmina Szastarka zakwalifikowała się do projektu, w ramach którego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 8 000,00 zł

Po dwóch latach oczekiwań, 27 lipca br. została podpisana umowa udzielenia dotacji celowej, dzięki której mogliśmy fizycznie przystąpić do realizacji projektu. Na miejsce instalacji masztu został wytypowany plac „im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości” (naprzeciwko dworca PKP w Szastarce) Uroczyste podniesienie flagi na maszt nastąpiło 11 listopada 2022 roku.

Zadanie Projekt „Pod biało-czerwoną” zostało sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez Województwo Lubelskie ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa na zakup masztu i flagi oraz instalacji w ramach II etapu Projektu „Pod biało-czerwoną”