Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

 

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

 

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

  • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
  • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
  • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
  • Pomoc w sporządzeniu pism i wnioskó

 

Gdzie szukać pomocy?

  • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
  • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

 

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Złote gody. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w gminie Szastarka

Dostojni Jubilaci pół wieku temu wypowiedzieli sakramentalne „tak” i z ufnością przyrzekali sobie dzielić razem dobre i złe chwile. Wspólne świętowanie tego jubileuszu świadczy o tym, że dotrzymali złożonego wówczas przyrzeczenia. Małżeństwo, bowiem to wyzwanie, które świadomie i dobrowolnie podejmuje dwoje ludzi. W swoich związkach we wzajemnej miłości Jubilaci przeżyli razem 50 lat, a tam, „gdzie ludzie się kochają, nawet najbiedniejsza chata jest przytulnym domem”. Czytaj całość

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – termin II

Wójt Gminy Szastarka informuje, że w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski należy składać w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie:

od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Do wniosku należy złączyć aktualne umowy dzierżaw, bądź zgody na użytkowanie gruntów wraz z numerami działek podpisane przez właścicieli gruntów.

Producenci rolni, którzy posiadają bydło dołączają do wniosku dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARIMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Stawka zwrotu w 2020 roku wynosi 1,00 zł za 1 litr oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Przykład:
Producent rolny posiada 10 ha użytków rolnych i 5 DJP bydła
Limit zwrotu wynikający z powierzchni gruntów:      1 zł x 100 x 10 ha = 1 000,00 zł.
Limit zwrotu wynikający z DJP bydła:                        1 zł x   30 x 5 DJP =  150,00 zł.
Łączny roczny limit zwrotu wynosi:                            1 150,00 zł

 

W przypadku złożenia wniosku w bieżącym terminie pieniądze wypłacane będą
•    od 1 do 31 października 2020r.

Jednocześnie informujemy, że druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego jest dostępny poniżej , bądź w budynku Urzędu Gminy pok. nr 2 i 3.

Do pobrania:

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – nabór wniosków

Szanowni Mieszkańcy Gminy Szastarka! W związku z planem przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szastarka, Urząd Gminy Szastarka informuje o możliwości składania wniosków celem przeprowadzenia analizy potrzeb i możliwości rozwoju gminy Szastarka stanowiących element ustaleń uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Czytaj całość

Aplikacja publiczna – szacowanie strat spowodowanych przez suszę

W związku z wejściem w życie  w dniu 9 czerwca 2020 r. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu  i  sposobów realizacji niektórych  zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1009) producenci rolni będą mogli zgłaszać wnioski o  oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem specjalnej publicznej aplikacji.

Czytaj całość

„Zdalna Szkoła ” w Gminie Szastarka

Gmina Szastarka po raz drugi uzyskała dofinansowanie na wsparcie nauki zdalnej w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Podobnie jak w pierwszym etapie wspierania nauki zdalnej dofinansowanie wynosi  100% i nie ma udziału wkładu  własnego.

Uzyskane przez Gminę Szastarka wsparcie finansowe w wysokości  54 540,00 zł zostało  przeznaczone na zakup  laptopów wraz z oprogramowaniem, które następnie trafią bezpośrednio do  placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Szastarka. Beneficjentem ostatecznym są uczniowie z obszaru Gminy Szastarka.