WĄWÓZ LESSOWY W BLINOWIE PIERWSZYM ODDANY DO UŻYTKU

24 maja 2018 roku pomiędzy Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnikiem  a Wójtem Gminy Szastarka Arturem Jaskowskim, zawarta została Umowa nr 544  o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w 2018 roku na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 118014L Blinów Pierwszy-Gościniec Brzozowski od km 1+713 do km 1+996 w miejscowości Blinów Pierwszy”.

Dotacja przyznana została Gminie Szastarka  na podstawie promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2018r.

W ramach dotowanej inwestycji latem tego roku  zrealizowana została przebudowa wąwozu w ciągu drogi gminnej nr 118014L w miejscowości Blinów Pierwszy, o łącznej długości  283 mb. Wąwóz w Blinowie Pierwszym utwardzony został płytami żelbetowymi typu JOMB na podbudowie cementowej.

Warto nadmienić, iż jest to czwarty tego typu  wąwóz,  wykonany w przeciągu ostatnich czterech lat, na który gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrzny i Administracji.

Wąwozy wykonane w tej samej technologii znajdują się w miejscowościach:  Brzozówka – Kolonia, Majdan – Obleszcze, Blinów Drugi i Blinów Pierwszy.

Wartość całkowita inwestycji:  96 689,16 zł.

Wysokość dotacji: 76 000,00 zł.

Wkład własny gminy: 20689,16 zł.

fot. Wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej nr 118014L Blinów Pierwszy-Gościniec Brzozowski

fot. Wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej nr 118014L Blinów Pierwszy-Gościniec Brzozowski

 

Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych w związku z wystąpieniem na terenie gminy niekorzystnego zjawiska w postaci suszy

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Szastarka informuje o możliwości zgłaszania szkód w uprawach rolnych w związku z wystąpieniem na terenie gminy niekorzystnego zjawiska w postaci suszy.

W celu dokonania zgłoszenia należy złożyć oświadczenie w trybie pilnym o zaistniałych szkodach na formularzach dostępnych w tut. Urzędzie pokój nr 20 oraz na stronie internetowej Gminy. Szybkie zgłoszenie szkody pozwoli Komisji oszacowanie strat przed planowany zbiorem.

Zgłoszenie uszkodzonych upraw po zbiorze nie podlega szacowaniu.

Zgłaszając szkody w oświadczeniach należy wpisać numery działek wszystkich upraw (również nieuszkodzonych) zgodnie ze złożonym wnioskiem na dopłaty w ARiMR oraz dołączyć kopię tego wniosku.

W celu dokonania zgłoszenia należy złożyć oświadczenie o zaistniałych szkodach na formularzach dostępnych w tut. Urzędzie pokój nr 20 oraz na stronie internetowej Gminy w terminie do 20 lipca 2018 r.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

Oświadczenie uprawy

Oświadczenie zwierzęta-1

Oświadczenie_straty w sadach

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE DRUŻYN OSP Z TERENU POWIATU KRAŚNICKIEGO

W dniu 8 lipca 2018 r. na boisku sportowym w Polichnie Czwartej odbyły się  powiatowe zawody sportowo-pożarnicze drużyn OSP z terenu powiatu kraśnickiego. W zawodach wzięły udział 2 najlepsze jednostki, zwycięzcy gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. Naszą gminę reprezentowała jednostka OSP Majdan-Obleszcze i OSP Brzozówka. W szranki stanęło 18 drużyn w tym jedna kobieca z Wilkołaza. Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach zgodnie z regulaminem zawodów sportowo-pożarniczych tj. sztafeta pożarnicza 7×50 m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe. W wyniku zażartej rywalizacji w duchu fair play klasyfikacja generalna męskich drużyn przedstawiała się następująco:

  • Sztafeta pożarnicza:

OSP Trzydnik Duży z czasem 58,85

OSP Majdan-Obleszcze z czasem 61,86

OSP Węglinek z czasem 64,01

  • Ćwiczenia bojowe:

OSP Trzydnik Duży z czasem 37,50

OSP Majdan-Grabina z czasem 40,32

OSP Węglinek z czasem 42,62

W klasyfikacji generalnej zwyciężyła jednostka z OSP Trzydnik Duży. Na drugim miejscu uplasowała się jednostka OSP Majdan-Grabina, na trzeciej pozycji OSP Węglinek. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

KOLONIE LETNIE 2018

KOLONIE LETNIE 2018

Wójt gminy Szastarka informuje o możliwości wypoczynku letniego w formie kolonii

w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników
w kwocie do 750 zł na każdego uczestnika.

Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych

po 1 stycznia 2002 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone

w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Proszę o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawione na rodziców/prawnych opiekunów (w przypadku rozbieżności nazwiska pomiędzy dzieckiem a rodzicem, na które wystawione jest zaświadczenie KRUS należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające daną sytuację). Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Zaświadczenie KRUS musi zawierać datę od kiedy do kiedy rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu bądź pobiera rentę lub emeryturę.
Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne, najlepiej uzupełnione długopisem niebieskim.

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:

  1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – obowiązkowo (według formularzy załączonych do oferty).

  2. Oryginał zaświadczenia z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.

Dopłata do kolonii letnich = 390 zł dopłata do turnusu + 160 zł dopłata do transportu = 550,00 zł

Miejsce wypoczynku:

I Ośrodek „Przy Plaży” przy ul. Leśnej 3, 76-002 Łazy

Termin:
1) 24.07 – 03.08.2018 r. – termin składania dokumentów do 10 lipca

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia dzieci i młodzieży oraz wszelkie pytania należy kierować do pracowników Urzędu Gminy Szastarka. 

– osobiście w Urzędzie Gminy Szastarka pok.(28)

– lub telefonicznie pod nr tel. 158714145 wew. (210)

Liczba miejsc ograniczona !

DANE KOORDYNATORA

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

biuro w Krasnymstawie: ul. Podwale 6/107, 22-300 Krasnystaw

Gminne zawody sportowo–pożarnicze jednostek OSP z terenu trzech gmin: Szastarka, Wilkołaz i Zakrzówek 17.06.2018

W niedzielę 17 czerwca 2018 r. na stadionie sportowym w Wilkołazie odbyły się gminne zawody sportowo–pożarnicze jednostek OSP z terenu trzech gmin: Szastarka, Wilkołaz i Zakrzówek. W tym roku Gospodarzem zawodów był Wójt Gminy Wilkołaz  Paweł Głąb, a gośćmi specjalnymi zawodów byli Wójtowie z gminy Szastarka – Artur Jaskowski oraz z gminy Zakrzówek – Grzegorz Lemiecha. W zawodach brało udział łącznie 22 drużyny w tym jedna kobieca, uczestnicy zmagali się w dwóch dyscyplinach: sztafecie oraz w ćwiczeniu bojowym. Czytaj całość