Lista telefonów, z których realizowane są wywiady telefoniczne z respondentami w ramach PSR 2020

Lista telefonów, z których realizowane są wywiady telefoniczne z respondentami w ramach PSR 2020
Lp telefon bezpośredni
1 572336419
2 572336384
3 572336391
4 572336414
5 572332480
6 572332494
7 572336429
8 572336408
9 572336407
10 572336369
11 572336423
12 572332562
13 572336406
14 572336162
15 572332487
16 572336401
17 572332462
18 572336416
19 572336390
20 572336184
21 572336437
22 572336410
23 572332579
24 572336428
25 572336431
26 572336426
27 572336382
28 572332564
29 572336383
30 572336372
31 572332469
32 572332460
33 572336382
34 572336423
35 572336425
36 572332482
37 572336398
38 572336385
39 572336380
40 572332417
41 572336393
42 572336162
43 572336415
44 572336416
45 572336405
46 572332510
47 572336375
48 572332509
49 572336420
50 572336398
51 572336389
52 572332402
53 572336379
54 572336381
55 572336408
56 572336329
57 572336415
58 572336407
59 572336418
60 572336417
61 572336387
62 572332456
63 572336180
64 572336431
65 572336350
66 572332424
67 572332387
68 572336367
69 572336373
70 572332414
71 572336421
72 572332471
73 572332578
74 572336162
75 572336426
76 572336406
77 572336379
78 572336386
79 572336179

 

Materiały: https://lublin.stat.gov.pl/

Przekazanie karmy dla zwierząt w ramach akcji – „Bądź aktywny – zmieniaj swoją małą ojczyznę”

W minioną środę przedstawiciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kard. S. Wyszyńskiego w Szastarce przekazali gminie Szastarka karmę dla zwierząt.

Akcję zbiórki karmy dla zwierząt zorganizował Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kard. S. Wyszyńskiego w Szastarce przy współpracy z fundacją ARTOS w ramach projektu „Bądź aktywny – zmieniaj swoją małą ojczyznę”. W tę akcję zaangażowali się wszyscy – przedszkolaczki, zerówka i uczniowie klas I-VIII wraz z dyrektorem i nauczycielami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom, dyrekcji oraz nauczycielom, którzy wzięli udział w zbiórce.

Zapas zebranej karmy pozwoli na zabezpieczenie na najbliższe miesiące potrzeb psów znajdujących się w gminnym przytulisku.

Konkursu plastycznego dla przedszkoli pt. „Wakacje na wsi”

Regulamin – Konkurs plastyczny dla przedszkoli (Wakacje na wsi)

 

REGULAMIN

Konkursu plastycznego dla przedszkoli pt. „Wakacje na wsi”

 

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu plastycznego dla przedszkoli pt. „Wakacje na wsi” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Urząd Statystyczny w Lublinie przy ul. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin.

 

CEL KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest:
 • rozwój umiejętności plastycznych i rozbudzenie kreatywności dzieci,
 • umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu,
 • poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wśród dzieci,
 • wyłonienie najlepszych prac wykonanych przez dzieci.

 

TEMAT KONKURSU

 1. Tematem Konkursu jest przygotowanie prac plastycznych prezentujących wspomnienia dzieci z wakacji spędzonych na wsi lub ich wyobrażenia na ten temat, z nawiązaniem do pracy rolników, zwierząt gospodarskich, maszyn rolniczych i innych zagadnień objętych Powszechnym Spisem Rolnym, który trwa od 1 wrześnie do 30 listopada 2020 r. i dotyczy ponad 1,5 miliona gospodarstw rolnych w całej Polsce.
 2. Prace konkursowe będą oceniane w kategorii plastycznej.

 

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być placówka wychowania przedszkolnego (przedszkole, oddział przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego, punkt przedszkolny) zlokalizowana na terenie województwa lubelskiego, która spełniła następujące warunki:
 • zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,
 • wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznała się z treścią dotyczącą procedury przyznawania i odbioru nagród i je w pełni akceptuje,
 • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 1. Uczestnik zobowiązany jest do pozyskania podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci, będących autorami prac plastycznych, oświadczeń (zgodnych ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do Regulaminu) i umów przeniesienia autorskich praw majątkowych (załącznik nr 4 do Regulaminu) oraz do przekazania ich Organizatorowi.

 

 

 

 

WYMOGI KONKURSOWE

 1. Zadaniem Uczestnika jest nadesłanie zdjęć prac plastycznych wykonanych przez wychowanków placówki wychowania przedszkolnego dotyczących tematyki spędzania wakacji na wsi, nawiązujących do zagadnień objętych Powszechnym Spisem Rolnym 2020, który realizowany jest przez Urzędy Statystyczne w całej Polsce i stanowi jedyne źródło pozwalające dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo.
 2. Jedno zdjęcie może przedstawiać tylko jedną pracę plastyczną.
 3. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie pięć prac plastycznych.
 4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do wykorzystania wszystkich nadesłanych prac oraz ich publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora (w zakresie określonym w załączniku nr 4 do Regulaminu – umowie przeniesienia autorskich praw majątkowych).
 5. Prace złożone na Konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie i indywidualnie, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
 6. Uczestnik jest odpowiedzialny względem Organizatora za wszelkie wady prawne pracy plastycznej, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich. W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się do ich całkowitego zaspokojenia oraz zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczeń.
 7. Podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenie (zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do Regulaminu) oraz podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego w trzech egzemplarzach umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych do pracy (załącznik nr 4 do Regulaminu) należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres: Urząd Statystyczny w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin z dopiskiem Konkurs plastyczny pt. „Wakacje na wsi”.

 

KATEGORIA PLASTYCZNA

 1. Prace mogą być wykonane dowolną techniką (np. malowanie, kolaż, wycinanka, rysowanie, wyklejanie) przy wykorzystaniu np.: kredek, pasteli, farb plakatowych, długopisów, ołówków, akwareli, węgla, bibuły, kolorowego papieru i innych materiałów, jak również na komputerze w Paint.
 2. Prace powinny być wykonane w wybranym formacie A3 lub A4.
 3. Uczestnicy nie mogą przesyłać prac plastycznych sprzecznych z prawem, ogólnie przyjętymi zasadami etyki, zasadami dobrego wychowania, kultury osobistej, wykorzystującej zakazane treści, niezgodnych z dobrymi obyczajami, nawołujących do nietolerancji, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc, naruszających prawo do prywatności, naruszających prawa osób trzecich, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych, zawierających wulgaryzmy, czy treści reklamowe podmiotów trzecich.

 

TERMINARZ KONKURSU

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 15 października – 20 listopada 2020 r.
 2. Prace konkursowe należy przesyłać w formie elektronicznej w postaci zdjęć, skanów lub plików JPG do dnia 20 listopada 2020 r. na skrzynkę e-mail: siemiaszko@stat.gov.pl

W tytule wiadomości wpisując: Wakacje na wsi. Cała wiadomość e-mail powinna być nie większa niż 15 MB. Jeżeli załączniki składają się na wielkość powyżej 15 MB, należy wysłać je w postaci kilku wiadomości.

 1. W przypadku dostarczenia pracy lub dokumentów, o których mowa w ust. 13, po terminie wskazanym w ust. 18 , albo niedostarczenia któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 13, prace nie będą oceniane.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 1 grudnia 2020 r.

 

KOMISJA KONKURSOWA

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa (zwana dalej Komisją).
 2. W skład Komisji wchodzą:
 • Pan dr Krzysztof Markowski – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie,
 • Pan Andrzej Matacz – Zastępca Urzędu Statystycznego w Lublinie,
 • Pan Sławomir Dziaduch – Kierownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych,
 • Pani Magdalena Rosołowska – Specjalista w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych,
 • Pani Katarzyna Siemiaszko – Konsultant w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych.
 1. Prace niespełniające warunków Regulaminu nie będą oceniane.
 2. Komisja przy ocenie prac będzie brała w szczególności pod uwagę: zgodność pracy plastycznej z tematem, oryginalność, staranność wykonania i stopień trudności.
 3. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Organizatora: https://lublin.stat.gov.pl/

 

NAGRODY

 1. Fundatorem nagród jest Organizator.
 2. Wśród prac nadesłanych przez Uczestników, Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców Konkursu w kategorii plastycznej. Placówkom wychowania przedszkolnego, które prześlą zwycięskie prace, zostaną przyznane nagrody rzeczowe za I, II, III i IV miejsce, takie jak:
 • domek i ciuchcia,
 • labirynty magnetyczne,
 • piankowe klocki,
 • przewlekanki-nawlekanki.
 1. Wszyscy autorzy prac plastycznych otrzymają drobne upominki związane z Powszechnym Spisem Rolnym 2020.
 2. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 3. Zwycięzcom nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody innego rodzaju.
 4. Nagrody zostaną wysłane pocztą w ciągu 14 dni od ogłoszenia zwycięzców Konkursu na adres podany przez Uczestnika.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

 

UWAGI KOŃCOWE

 1. Prace przechodzą na własność Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 3. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, przepisów prawa powszechnie obowiązującego, podania nieprawdziwych danych, Organizatorowi przysługuje prawo dyskwalifikacji danego Uczestnika z udziału w Konkursie.
 4. Organizator zapewnia sobie prawo zmiany terminu Konkursu bądź jego odwołania w przypadku zdarzeń od niego niezależnych, o czym niezwłocznie poinformuje. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
 5. Organizator zapewnia sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 6. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 7. Niniejszy Regulamin podlega udostępnieniu na stronie internetowej Organizatora: https://lublin.stat.gov.pl/

 

ZAŁĄCZNIKI

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 2. Zgłoszenie placówki wychowania przedszkolnego do konkursu plastycznego dla przedszkoli pt. „Wakacje na wsi”
 3. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na konkurs plastyczny dla przedszkoli pt. „Wakacje na wsi”
 4. Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych

 

 

 

 

 

Załącznik  nr 1 do Regulaminu

Konkursu plastycznego pt. „Wakacje na wsi”

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”),  Urząd Statystyczny w Lublinie (US Lublin) informuje o zasadach oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

 1. Wskazanie administratora


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie z siedzibą w Lublinie (20-068 Lublin) przy ul. Leszczyńskiego 48.

 

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

 

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z realizacją celu określonego w art. 25 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443) popularyzacja wiedzy o statystyce, w celu organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu plastycznego pt. „Wakacje na wsi”, opublikowania jego wyników oraz w celu prezentacji i publikowania prac plastycznych.

 

III. Obowiązek podania danych osobowych


Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi Państwa dzieciom wzięcie udziału w Konkursie.

 

 1. Informacje o odbiorcach Państwa danych osobowych

 

Odbiorcą Państwa  danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci będą upoważnieni pracownicy US Lublin oraz podmioty współpracujące, w tym dostawcy usług technicznych
i organizacyjnych umożliwiających realizację Konkursu oraz przechowywanie dotyczącej
go dokumentacji, a także w związku z upublicznieniem jego wyników, prezentacją i publikacją prac plastycznych, w przypadku imienia i nazwiska dziecka – nieograniczony krąg odbiorców.

 

 

 

 1. Okresy przetwarzania danych osobowych

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu
oraz  przez okres, w jakim Organizator zobowiązany będzie przepisami prawa do przechowywania materiałów z Konkursu, to jest przez okres 5 lat od jego zakończenia, zgodnie z przepisami ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  oraz rozporządzenia w sprawie klasyfikowania
i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych  i przepisów wewnętrznych administratora.

 

 1. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji


Podane przez Państwa dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.

 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

 

Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.

 

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez US Lublin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: IOD_USLUB@stat.gov.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr 2 do Regulaminu

Konkursu plastycznego pt. „Wakacje na wsi”

 

ZGŁOSZENIE PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

DO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA PRZEDSZKOLI PT. „WAKACJE NA WSI”

 

Nazwa placówki wychowania przedszkolnego  
Adres  
Dane kontaktowe

(telefon, adres e-mail)

 
Liczba prac zgłoszonych do konkursu  
Ogólna liczba dzieci w placówce  

 

 

Oświadczam, że akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia Regulaminu Konkursu plastycznego pt. „Wakacje na wsi”.

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………..…                                                                         …………….……………………………….…

Miejscowość i data                                                                                        Pieczęć i czytelny podpis

przedstawiciela placówki

 

 

Załącznik  nr 3 do Regulaminu

Konkursu plastycznego pt. „Wakacje na wsi”

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

AUTORA PRACY NA KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLI PT. „WAKACJE NA WSI”

 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA  
DATA URODZENIA  
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  
JEDNOSTKA ORGANIZACYYJNA, (Nazwa i adres placówki wychowania przedszkolnego)  
TELEFON KONTAKTOWY

ADRES E-MAIL

 

 

OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY PLASTYCZNEJ

 

 1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez moje dziecko samodzielnie i jest ono jej jedynym autorem, nie była nigdzie wcześniej publikowana, ani przedstawiana na innych konkursach oraz że nie narusza jakichkolwiek praw osób czy podmiotów trzecich i że ja w imieniu dziecka ponoszę wszelką odpowiedzialność z tego tytułu.

Oświadczam, że jako rodzic lub opiekun prawny autora przekazanej pracy, w przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich, ponoszę odpowiedzialność za poniesioną szkodę.

 1. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu plastycznego pt. „Wakacje na wsi”, wyrażam zgodę na jego postanowienia oraz na udział dziecka w Konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, przez Organizatora Konkursu plastycznego pt. „Wakacje na wsi”, z siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z udziałem w Konkursie plastycznym pt. „Wakacje na wsi”, jego promowaniem, publikacją jego wyników oraz prezentacją i publikacją zgłoszonej pracy.

Jestem świadomy przysługującego mi prawa do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą mnie/mojego dziecka.

 1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy, w zakresie określonym w Regulaminie Konkursu plastycznego pt. „Wakacje na wsi” i umowie przeniesienia autorskich praw majątkowych.
 1. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, zawartą w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu plastycznego pt. „Wakacje na wsi” i wyrażam zgodę na wszystkie punkty tam zawarte.
 2. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

 

 

………………………………………..…                                                              …………….……………………………….…

Miejscowość i data                                                                                         Czytelny podpis

 

Załącznik  nr 4 do Regulaminu

Konkursu plastycznego pt. „Wakacje na wsi”

 

Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych

 

 

W dniu ………………………. 2020 r. pomiędzy:

 

Urzędem Statystycznym w Lublinie z siedzibą w (20-068) Lublinie przy ul. Leszczyńskiego 48, identyfikującym się NIP 7122134202 oraz REGON 000331636, zwanym dalej „Organizatorem”, reprezentowanym   przez:

Dyrektora dr Krzysztofa Markowskiego

a

……………………………………………………………..zam……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., działającym/-ą jako przedstawiciel ustawowy małoletniego/-ej …………………………………..……………, zam. ……………….……………………………………………., zwanego/-ej dalej „Autorem”,

została zawarta umowa następującej treści:

 

 • 1

 

 1. Przedstawiciel ustawowy oświadcza, że Autor samodzielnie wykonał pracę plastyczną, stanowiącą utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), która została złożona w Konkursie plastycznym pt. „Wakacje na wsi”, zorganizowanym przez Organizatora w dniach 12.10-20.11.2020 r. zwana dalej w Umowie „Utworem”, oraz że tylko jemu w sposób nieograniczony przysługują wszelkie prawa do Utworu, w tym nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe oraz prawa zależne.
 2. Organizator oświadcza, że przyjął Utwór w otrzymanej formie bez zastrzeżeń.

 

 • 2

 

 1. Przedstawiciel ustawowy w imieniu Autora oświadcza, że:

1)            posiada prawa autorskie do Utworu oraz prawa zależne w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231  z późn. zm.);

2)            przysługujące mu wyłączne i niegraniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do Utworu nie są w żaden sposób ograniczone  lub obciążone prawami osób trzecich;

3)            Utwór nie narusza praw osób trzecich oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania Utworu;

4)            posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu;

6)            przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do Utworu nie zostały zajęte w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;

7)            Utwór nie jest obciążony żadnymi roszczeniami innych osób i innymi prawami osób         trzecich;

8)            Utwór został przez niego wykonany osobiście;

9)            do dnia zawarcia niniejszej umowy Utwór nie został opublikowany lub rozpowszechniony.

 1. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jego praw, przedstawiciel ustawowy w imieniu Autora zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
 2. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko Organizatorowi, przedstawiciel ustawowy w imieniu Autora będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie do Organizatora i podjęcia wszelkich czynności w  celu jego  zwolnienia z udziału w sprawie.

 

 • 3

 

 1. Na mocy niniejszej umowy przedstawiciel ustawowy w imieniu Autora przenosi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą przekazania Utworu autorskie prawa majątkowe do Utworu, na następujących polach eksploatacji:
 2. a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 3. b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dany Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 4. c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do sieci, w tym Internet i Intranet US Lublin,
 5. d) przechowywanie,
 6. e) prawo do wykorzystywania dla celów promocji, dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych.
 7. Przedstawiciel ustawowy w imieniu Autora zezwala Organizatorowi na nieodpłatne wykonywanie praw zależnych oraz przenosi na Organizatora nieodpłatnie prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Utworu, na wszystkich polach eksploatacji określonych w ust. 1.
 8. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje nieodpłatne przeniesienie na Organizatora własności Utworu i egzemplarza Utworu.
 9. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, następuje bezwarunkowo, bez ograniczeń co do terytorium, czasu i ilości egzemplarzy oraz w sposób wyłączny na rzecz Organizatora.
 10. Organizator nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie wypełniania warunków umowy.

 

 

 • 4

 

 1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), Administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
 2. W świetle informacji, o których mowa w ust. 1, Organizator informuje, że:

1)            Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie z siedzibą w Lublinie przy ul. Leszczyńskiego 48, 20 – 068 Lublin.

2)            W sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD LUB, 20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 48; e-mail: IOD_LUB@stat.gov.pl;

3)            Dane osobowe zawarte w umowie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj.  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy;

4)            Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy US Lublin oraz podmioty     współpracujące, w tym dostawcy usług technicznych i organizacyjnych             umożliwiających wykonanie umowy oraz przechowywanie dokumentacji jej dotyczącej, a także w związku z upublicznieniem wyników konkursu, publikowania i prezentacji pracy, w zakresie imienia i nazwiska Autora nieograniczony krąg odbiorców;

5)            Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz przez okres, w jakim Organizator zobowiązany będzie przepisami prawa do przechowywania dotyczącej jej dokumentacji, to jest przez okres 5 lat od jej zakończenia, zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  oraz rozporządzenia w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji,             przekazywania materiałów archiwalnych  i przepisów wewnętrznych administratora;

6)            Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

7)            Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)            Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do            zawarcia i wykonania umowy, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości jej zawarcia;

9)            Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały         zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 • 5

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 • 6

 

 1. Przedstawiciel ustawowy i Organizator przyjmują, iż prawem właściwym dla niniejszej umowy będzie prawo polskie.

 

 1. Strona, która zmieniła adres lub inne dane identyfikacyjne, jest zobowiązana poinformować o tym drugą Stronę w formie pisemnej, pod rygorem uznania doręczenia powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia woli i wiedzy na adres strony za dokonane prawidłowo.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964  r.  Kodeks  cywilny  (Dz.  U.  z  2018  r., poz.  1025, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).

 

 1. Spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane ugodowo, a w przypadku braku dojścia do porozumienia w terminie 30 dni od dnia przedstawienia propozycji ugodowej przez jedną ze Stron drugiej Stronie, przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

 • 7

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Organizatora

i jednym dla Przedstawiciela ustawowego.

 

 

 

………………………………………..…                                                                                   ………………………………………..…

Organizator                                                                                                        Rodzic/Opiekun prawny

               

 

42. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża

16 października 1978 roku kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Przez okres trwania swojego pontyfikatu odbył 135 podróży na całym świecie, beatyfikował ponad 1300 osób, a kanonizował prawie 480, wśród których byli również Polacy.

Jan Paweł II to pierwszy od 445 lat biskup Rzymu, który nie pochodził z Włoch. W Stolicy Apostolskiej funkcję Zwierzchnika Kościoła katolickiego sprawował przez 27 lat. Każdego dnia podkreślał wartość życia ludzkiego oraz istotę przyjęcia Bożej miłości. Moment wyboru metropolity krakowskiego na papieża pamięta abp senior Stanisław Nowak, który w 1978 roku był jednym z przełożonych w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie.

– Klęczeliśmy w kaplicy, modliliśmy się. Nagle przybiega do mnie kleryk VI roku, który podsłuchiwał co się dzieje na konklawe i krzyczy: nasz kardynał został papieżem. Za chwilę przybiegł drugi i dodał: nasz kardynał przybrał imię Jan Paweł II. Z chóru, gdzie się modliłem, pobiegłem na ambonkę i ogłosiłem tę wspaniałą nowinę klerykom, zgromadzonym w kaplicy. Było ich ponad 200. Wszyscy porwali się z miejsc i spontanicznie zaśpiewali „Ciebie Boga chwalimy”. To była niesamowita radość. Stało się coś wielkiego.

Jan Paweł II był pierwszy papieżem z rodu Słowian, a jego wybór na głowę Stolicy Apostolskiej był zaskoczeniem dla całego Kościoła katolickiego. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Sześć lat później, 1 maja został ogłoszony błogosławionym, a 27 kwietnia 2014 – świętym.

ABK

Fot. ekai.pl