Utwardzeniu dna i odnowieniu wąwozu lessowego – Blinów Drugi

Pragniemy poinformować iż rozpoczęto  roboty budowlane na kolejnym wąwozie.

Realizowana obecnie inwestycja jest prowadzona w Blinowie Drugim (Wielka Góra) zadanie analogicznie jak i na innych realizowanych wąwozach polega na utwardzeniu dna i odnowieniu wąwozu lessowego poprzez  utwardzenie płytami żelbetowymi typu JOMB na podbudowie cementowej.

Poprawa nawierzchni drogi gruntowej w Szastarce

Z radością informujemy iż zakończono prace polegające na poprawie nawierzchni drogi  gruntowej w Szastarce  prowadzącej wzdłuż torów kolejowych  do gruntów rolnych oraz do kompleksu leśnego „Jurnica” na długości ok 1400m .

Zakres wykonanych prac obejmował nawiezienie podbudowy z mieszaniny tłucznia kamiennego wraz z jego wyrównaniem i zagęszczeniem. Wykonanie prace z pewnością poprawią komfort jak i bezpieczeństwo użytkowników niniejszej drogi  co jest niezwykle istotne w okresie zbliżających się żniw oraz zwiększenia intensywności prac polowych.

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 118035L w miejscowości Polichna Czwarta

31 maja 2019 roku pomiędzy Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem  a Wójtem Gminy Szastarka Arturem Jaskowskim, zawarta została Umowa nr 680  o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w 2019 roku na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 118035L  w miejscowości Polichna Czwarta”.

Dotacja przyznana została Gminie Szastarka  na podstawie promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lutego 2019r.

W ramach dotowanej inwestycji trwają prace związane z przebudową wąwozu w ciągu drogi gminnej nr 118035L (Lisiaki) w miejscowości Polichna Czwarta, o łącznej długości  321 mb. Na wyznaczonym odcinku wąwóz w Polichnie Czwartej zostanie wykonany w tej samej technologii co wykonane w latach ubiegłych wąwozy na terenie Gminy Szastarka czyli  zostanie utwardzony płytami żelbetowymi typu JOMB na podbudowie cementowej.

S19 – relacja z placu budowy

Zgodnie z zapowiedziami rozpoczęto roboty na budowie drogi ekspresowej S19 pomiędzy Kraśnikiem i Janowem Lubelskim. W chwili obecnej na terenie naszej gminy trwają wyburzanie zabudowań oraz wycinka lasów na trasie zaplanowanego przebiegu drogi ekspresowej S19.

OGŁOSZENIE NABORU DO PROJEKTU: „INSTALACJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE SZASTARKA ETAP DRUGI”

 I. INFORMACJE OGÓLNE

 

Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski zaprasza mieszkańców Gminy Szastarka do złożenia deklaracji udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji OZE produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Nabór wniosków prowadzony jest przez Gminę Szastarka w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1 objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

 

Wnioski zbierane będą od osób chętnych – właścicieli lub użytkowników budynków mieszkalnych, zameldowanych na terenie Gminy Szastarka, do udziału w projektach w następującym zakresie:

 

 • Montaż kolektorów słonecznych
 • Montaż instalacji kotłów na biomasę
 • Montaż instalacji fotowoltaicznych,

 

Zamontowane instalacje przez 10 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Szastarka i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/użytkownikom posesji. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom lub użytkownikom posesji na własność.

 

Projekty będą współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wysokość dofinansowania wyniesie od 45% do 55% kosztów kwalifikowalnych (kosztów netto).

 

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy oraz od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

 

Szczegółowych informacji dotyczących naboru wniosków uzyskać można osobiście w Urzędzie Gminy Szastarka, Szastarka 121, pokój 27 lub telefonicznie po numerem telefonu 158714145 wew. 210.

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

Nabór ankiet  prowadzony będzie w terminie od 03 lipca 2019 roku do 19 lipca 2019 roku w Urzędzie Gminy Szastarka,  pok. nr 22 w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

III.      KTO MOŻE APLIKOWAĆ

 • osoby fizyczne zameldowane na terenie Gminy Szastarka, będące właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców,
 • w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia),
 • osoby nie posiadające jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Szastarka z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.

 

Realizacja zakładanych inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania, udzielanego w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020, działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

 

Zakładane dofinansowanie obejmie zakup oraz montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii:

 

 • instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu ogniw fotowoltaicznych,
 • instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania wody w zbiorniku cwu,
 • kotły na biomasę (na paliwo typu pellet).

 

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, właściciele domów mieszkalnych jednorodzinnych. Zainteresowani mogą składać deklaracje wraz z ankietami na montaż poszczególnych instalacji.

IV. WARUNKI WYKLUCZAJĄCE MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI W ZAKRESIE MONTAŻU INSTALACJI:

 • Pokrycie połaci dachowej eternitem.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej. Jeżeli w jakiejś lokalizacji prowadzona jest działalność gospodarcza, to projekt będzie mógł być realizowany pod warunkiem rozdzielenia instalacji.

V. INFORMACJE DO INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH.

 1. Budynek musi posiadać instalację ciepłej wody użytkowej.
 2. Kolektory słoneczne mogą być montowane na:
  • budynku mieszkalnym (VAT 8%);
  • budynku gospodarczym lub gruncie (VAT 23%);
 3. Ilość paneli oraz pojemność zbiornika na wodę będzie uzależniona od liczby domowników, zgodnej ze złożoną deklaracją uczestnictwa w projekcie.
  • 2 panele słoneczne – liczna domowników od 2 do 4 osób,
  • 3 panele słoneczne – liczna domowników 5 i więcej osób.
 4. Miejsce montażu podgrzewacza wody w pobliżu kotłowni.
 5. Wymagana wysokość pomieszczenia kotłowni to minimum 2,0 m.
 6. Wejście do pomieszczenia kotłowni (przez wszystkie drzwi i przejścia do niej prowadzące) ewentualnie właz muszą mieć minimalną szerokość 80 cm w świetle otworu.
 7. Pojedynczy kolektor słoneczny do instalacji solarnej ma powierzchnię całkowitą ok. 2 m2.

VI. INFORMACJE DO INSTALACJI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH.

 1. Panele fotowoltaiczne mogą być montowane na:
  • budynku mieszkalnym jednorodzinnym (VAT 8%);
  • budynku gospodarczym lub gruncie (VAT 23%)
 2. Instalacje fotowoltaiczne nie będą zawierać urządzeń magazynujących energię (baterie akumulatorowe).
 3. Wnioskodawca musi być stroną umowy ze sprzedawcą usług energetycznych i posiadać aktualną umowę w tym zakresie.
 4. Optymalny kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych to 35 stopni na południe. Odchylenie w kierunku wschodnim czy zachodnim jest możliwe, ale stopniowo zmniejsza się wydajność.
 5. W przypadku instalacji fotowoltaicznych do ankiety deklarujących udział w projekcie konieczne jest dołączenie kserokopii faktur  za energię elektryczną za dwa ostatnie półroczne okresy rozliczeniowe, z których będzie możliwość odczytania wielkości zużycia energii elektrycznej w całym roku kalendarzowym.
 6. Na listę przyjmowane będą jedynie kompletne ankiety wraz z kserokopiami faktur za energię elektryczną za dwa ostatnie półroczne okresy rozliczeniowe. Ankiety bez kserokopii faktur nie będą przyjmowane.

Wkład finansowy mieszkańca wyniesie ok. 45% wartości brutto zamontowanej instalacji. Stawka podatku VAT (8 albo 23%) jest uzależniona od lokalizacji instalacji: na budynku mieszkalnym obowiązuje VAT 8%, na budynku gospodarczym lub montaż na gruncie obowiązuje VAT 23%.

Druki ankiet można pobrać ze strony https://gminaszastarka.pl lub można je otrzymać w Urzędzie Gminy Szastarka, pokój nr  29. Deklaracje należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Szastarka, Szastarka 121, 23-225 Szastarka, pok. nr 22 (sekretariat), od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:30, w nieprzekraczalnym terminie do 19 lipca 2019 roku.

Nie złożenie deklaracji w powyższym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją w udziału w projekcie.

Proszę o zapoznanie się z warunkami montażu instalacji, które znajdują się w pliku: Warunki udziału w projekcie. Tam też znajduje się szacunkowa wartość instalacji oraz prognozowany wkład własny.

VII.     INFORMACJE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH PROJEKTÓW.

 1. Mieszkańcy Gminy Szastarka mogą aplikować zarówno o zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych jak i solarów słonecznych lub kotłów na biomasę. Należy jednak wziąć pod uwagę możliwości techniczne, w tym w szczególności powierzchnię budynku/ nieruchomości umożliwiającą prawidłowy montaż urządzenia.
 2. W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na te projekty, w których łączna moc instalacji z OZE nie przekracza 2 MW przy energii słonecznej. Dlatego też deklaracje mieszkańców będą rozpatrywane według kolejności ich składania, aby łączna moc instalacji nie przekroczyła wartości granicznych, gdyż wtedy wniosek zostałby odrzucony ze względów formalnych.
 3. Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej w tym agroturystyki – przeznaczone są wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.
 4. Dach budynku, na którym będzie montowana instalacja, nie może być pokryty eternitem. W przypadku pokrycia eternitem istnieje możliwość wykonania instalacji przy fasadzie budynku lub na gruncie.

VIII.    PROCEDURA CZYNNOŚCI DOKONYWANYCH PO OTRZYMANIU DOFINANSOWANIA Z ŚRODKÓW RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014 – 2020 NA REALIZACJĘ PROJEKTU PRZEZ GMINĘ SZASTARKA

Po uzyskaniu od Instytucji Zarządzającej Programem, jaką jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie pozytywnej oceny i zakwalifikowaniem projektu do dofinansowania mieszkańcy zakwalifikowani do udziału w projekcie (po zweryfikowaniu spełnienia warunków udziału w projekcie oraz uwzględnieniu mocy instalacji) w stosownym czasie zostaną poproszeni o:

 1. Uczestnik projektu jest dodatkowo zobowiązany do podpisania umowy dotyczącej ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym, a po podpisaniu umowy o dofinansowaniu projektu i wyłonieniu wykonawcy projektu uczestnik projektu musi wnieść udział własny w kosztach realizacji projektu.
 2. Wkład własny uczestnika projektu winien wpłacić w ciągu 14 dni po otrzymaniu informacji z Urzędu Gminy Szastarka o podpisaniu umowy o dofinansowaniu projektu i wyłonieniu wykonawcy projektu oraz o kwocie wynikającej z oferty złożonej przez wykonawcę lub po opublikowaniu tych informacji na stronie internetowej www.gminaszastarka.pl

Nie dokonanie przez uczestnika projektu wpłaty w podanym terminie i określonej wysokości będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem umowy.

 • Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w danym projekcie zostaną zapisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich wykluczeniu z udziału w projekcie ze względu na brak wpłaty lub z powodu braku możliwości montażu instalacji ze względów technicznych.
 • Okres gwarancji na zamontowane instalacje wyniesie minimum 5 lat.
 • Przez okres 10 lat od zakończenia projektu instalacje będą ubezpieczone przez Gminę Szastarka

Osoby do kontaktu w sprawie projektu: Paweł Kudrel, pok. nr 29 w budynku Urzędu Gminy Szastarka,

IX. ZAŁĄCZNIKI