Akcja pomocy zwierzętom Kraśnickiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom TULIMY

Starostwo Powiatowe w Kraśniku organizuje we współpracy z Kraśnickim Stowarzyszeniem Pomocy Zwierzętom „Tulimy” zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierząt pozostających pod opieką członków Stowarzyszenia. Zbiórka trwa od 1 października do 31 października, a pomoc w postaci karmy dla zwierząt można składać w Starostwie Powiatowym w Kraśniku, Zespole Szkół nr 1 w Kraśniku, Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku oraz Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku. 

Liczymy, że  los bezdomnych zwierząt nie jest Wam obojętny i okażecie serce włączając się do akcji.  Z góry serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc !!!

Sejmik Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Województwa Lubelskiego Nałęczów, 22.10.2022.

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie zgodnie z ustaleniami organizuje w dniu 23 października 2021 r. Sejmik Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych woj. lubelskiego. Spotkanie ma na celu wymianę doświadczeń i integrację środowiska MDP/DDP woj. lubelskiego. Zapraszamy przedstawicieli drużyn, zarządów OSP i opiekunów MDP – delegacja do 5 osób z jednostki.

Zapraszamy również członków Ochotniczych Straży Pożarnych pragnących założyć i prowadzić drużynę we własnej jednostce.

Rozpoczęcie obrad planowane jest na godz. 10.00. w sali widowiskowej Nałęczowskiego Ośrodka Kultury, 24-150 Nałęczów, ul. Lipowa 6

Zgłoszenia osób do udziału w Sejmiku oraz załączoną ankietę proszę przesłać na adres magdalenazentala@gmail.com

Informacji udziela: Magdalena Żentała tel. 511436956

Ikona pdfProgram Sejmik 2022, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [107.36 KB]

Ikona pdfZgłoszenie Ankieta , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [103.00 KB]

 

ANKIETA KONSULTACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI: POTOCZNIE NAZYWANYCH SZASTARKA STACJA I SZASTARKA WIEŚ

W sprawie zniesienia urzędowej  nazwy miejscowości i rodzaju miejscowości: Szastarka (osada)
Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców miejscowości potocznie nazywanych: Szastarka Stacja i Szastarka Wieś w sprawie zniesienia nieużywanej urzędowej nazwy miejscowości i rodzaju miejscowości: Szastarka (osada) figurującej   w Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października  2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2360).

Zniesienie nieużywanych urzędowych nazw i rodzajów miejscowości  jest niezbędnym krokiem  do usunięcia nieprawidłowości.
W wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października  2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2360) figuruje nazwa urzędowej miejscowości Szastarka z oznaczeniem rodzaju miejscowości „osada”.

Stosownie do art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych przez osadę należy rozumieć niewielką jednostkę osadniczą na terenie wiejskim o odmiennym (wyróżniającym się) charakterze zabudowy albo zamieszkaną przez ludność związaną z określonym miejscem lub rodzajem pracy, w szczególności: osadę młyńską, osadę leśną, osadę rybacką, osadę kolejową, osadę po byłym państwowym gospodarstwie rolnym; osada może być samodzielna lub może stanowić część innej jednostki osadniczej.

Aktualnie na terenie gminy Szastarka nie jest wyodrębniona faktycznie Szastarka (osada), adres Szastarka (osada) nie jest również stosowanym w ewidencjach Urzędu.

Proponowana  zmiana  prawdopodobnie nie wpłynie  na zmianę adresów nieruchomości położonych w miejscowości: Szastarka Stacja i Szastarka Wieś oraz nie wywoła  skutków  finansowych  po stronie gminy oraz części mieszkańców. Proponowana zmiana ma na celu jedynie zniesienie urzędowej nazwy miejscowości wraz z jej rodzajem (osada), który nie jest obecnie stosowany.

Skutki w zakresie zmiany adresów oraz ciążących na mieszkańcach obowiązkach zmiany adresów mogą zostać wywołane dopiero w wyniku przenumerowania miejscowości Szastarka (wieś), której to sprawy niniejsze konsultacje i ankieta nie dotyczą.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Szastarka,  adres: Szastarka 121, 23-225 Szastarka kontakt: tel. 15 8714145, email: sekretariat@gminaszastarka.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt mailowy: sebastian.wnuk@lokalneogniwo.pl

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:
a. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
b. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
c. realizacja zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
d. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.

6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres:
a. dla przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym – przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną
b. dla przetwarzania w związku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym przez czas wynikający z realizacji tego zadania
c. dla umów – przez okres trwania umowy oraz okres dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń prawnych
d. dla przetwarzania za zgodą – w okresie jej obowiązywania

7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich danych osobowych:
a. do dostępu do swoich danych;
b. do sprostowania swoich danych;
c. do usunięcia swoich danych – dla przetwarzania na podstawie uzyskanej zgody;
d. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
e. do wniesienia sprzeciwu – dla przetwarzania w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym
f. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – dla przetwarzania na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofane nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem
g. do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę  przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Podanie danych osobowych przetwarzanych za zgodą jest dobrowolne.

Wyjaśnienia do formularza ankiety

Udział w konsultacjach mogą brać wyłącznie pełnoletni mieszkańcy miejscowości  Szastarka Stacja i Szastarka Wieś, którzy w dniu wypełniania ankiety  maja ukończą 18 lat.

Głosowanie polega na postawieniu znaku X w jednej z kratek pod słowami: jestem za, jestem przeciw, wstrzymuję się od zabrania głosu przy każdym zawartym w ankiecie pytaniu. Postawienie znaku  „X” w kilku kratkach lub niepozostawienie znaku „X” w żadnej kratce przy każdym z zadanych pytań, powoduje nieważność głosowania

 

Formularz JEST DOSTEPNY W FORMIE:
PAPIEROWEJ – druki do odbioru w Urzędzie Gminy Szastarka ( istnieje także możliwość pobrania ankiety w formie pliku PDF z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szastarka – zakładka konsultacje społeczne).
Wypełnione ankiety można:
 • Złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Szastarka
 • Przesłać e-mailem na adres: sekretariat@gminaszastarka.pl
 • Przesłać listownie na adres: Urząd Gminy Szastarka, Szastarka 121, 23-225 Szastarka
ELEKTRONICZNEJ w formie ankiety internetowej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Gminy Szastarka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szastarka w zakładce: konsultacje społeczne.

Ankieta internetowa dostępna po kliknięciu w poniższy link:

 

 

Jubileusz 15-lecia działalności Kapeli Czerwona Róża z Szastarka

W minioną sobotę 24 września swój jubileusz 15-lecia działalności świętowała Kapela Czerwona Róża z Szastarki . Z racji Jubileuszu w kościele parafialnym w Szastarce odbyła się Msza Święta w intencji Kapeli, którą celebrowała ks. Proboszcz Andrzej Arbaczewski. Oprawę muzyczną mszy św. zapewnił Chór Parafialny z Szastarki na czele z panem Albertem Bryczkiem .
Po mszy św. wszyscy udali się do Wiejskiego Domu Kultury w Szastarce aby wsiąść udział w dalszej części zaplanowanych uroczystości.
Jubileusz prowadziła pani dyrektor GCK oraz GBP Ewa Białoń, prezentując krótką historię Kapeli Czerwona Róża po czym oddała głos zaproszonym gościom. W uroczystościach udział wzięli :
Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego Anna Baluch , która przybyła w imieniu własnym oraz Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Pani Ania przekazała na ręce kierownik Kapeli Dyplom Uznania od Marszałka Jarosława Stawiarskiego.
Wicestarosta Powiatu Kraśnickiego Paweł Kudrel , który przybył w imieniu Posła na Sejm RP Kazimierza Chomy , Starosty Kraśnickiego Andrzeja Rolli oraz własnym złożył życzenia członkom Kapeli, okolicznościowy list gratulacyjny, kwiaty oraz upominki, a pani Wiesławie Chmielewskiej, liderce Kapeli wręczył honorowy medal Starosty Kraśnickiego w dowód uznania za popularyzację
i krzewienie kultury i folkloru tutejszego regionu.
Przewodniczący Rady Gminy Szastarka Michał Kosikowski wraz z radnymi,
Sekretarz Gminy Szastarka Jadwiga Wielgus,
Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kraśniku Teresa Jachura,
Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej Wioletta Wilkos, Dyrektor Zespołu Szkół
w Szastarce Piotr Krzysztonia, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim Robert Ptasznika , Mariusz Fila, Delegacja z Ochotniczej Straży Pożarnej Szastarka Wieś, Mirosław Kolasa oraz Bolesław Serwatka. Podczas uroczystości nie zabrakło serdecznych życzeń, miłych wspomnień, prezentów, gromkich śpiewów w wykonaniu zaprzyjaźnionych zespołów. Uczestnicy spotkania zostali ugoszczeni poczęstunkiem. Jak przystało na tak wyjątkową uroczystość nie zabrakło jubileuszowego tortu. Zebrani goście, na stojąco odśpiewali „Sto lat”,
Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski gratulowała pięknego jubileuszu i podziękował Paniom i Panom za kultywowanie tradycji ludowych i folklorystycznych w Gminie Szastarka. W dalszej części odbyło się wręczenie Jubilatom nagród, upominków, a następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu samych Jubilatów oraz zaproszonych zespołów :
Zespół Wokalny „Jubilat” z Kraśnika
Męski Zespół Śpiewaczy „Majdaniacy” z Majdanu-Obleszcze
Kapela „Kalina-Folk” z Polichny
Zespół Muzyczny „Meteor”
Pamiątkowym zdjęciami zakończono część oficjalną uroczystości.
Paniom i Panom z Kapeli Czerwona Róża z Szastarki życzymy wszystkiego co najlepsze, wszelkiej pomyślności oraz dalszej, wspaniałej aktywności twórczej.
Organizatorem Jubileuszu było Gminne Centrum Kultury w Polichnie.
Starostwo Powiatowe w Kraśniku poprzez wsparcie finansowe włączyło się w organizację niniejszego jubileuszu.
Za przygotowanie pysznego poczęstunku dziękujemy Paniom kucharkom z ZS w Szastarce.
Art. dyrektor GCK oraz GBP Ewa Białoń

Relacja z Powiatowych zawodów Sportowo-pożarniczych w Szastarce (18.09.2022 r.)

W minioną niedzielę 18 września br. na boisku szkolnym przy Zespole Szkół w Szastarce odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze powiatu kraśnickiego. W zawodach wzięło łącznie udział 15 drużyn, (14 męskich oraz 1 kobieca). Naszą gminę reprezentowały jednostki męskie OSP Majdan-Obleszcze oraz OSP Wojciechów

Zgodnie z regulaminem zawody odbyły się w dwóch konkurencjach tj: w sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniach bojowych. Komisję sędziowską stanowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku powołani przez Komendanta Powiatowego PSP, sędzią głównym zawodów był mł. bryg. Piotr Michałek.

W toku zmagań sportowo-pożarniczych druhowie z jednostki OSP Majdan Obleszcze z punktacją 55,07 – ćwiczenia bojowe oraz 65,17 – sztafeta pożarnicza, zajęli  trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej z kolei druhowie z jednostki OSP Wojciechów zajęli miejsce dwunaste.

Klasyfikacja końcowa zawodów przedstawia się następująco:

I miejsce OSP Trzydnik Duży (gmina Trzydnik Duży) z wynikiem łącznym 112,46

II miejsce OSP Majdan Grabina ( gmina Zakrzówek)  z wynikiem łącznym 114,12

III miejsce OSP Majdan-Obleszcze ( gmina Szastarka) z wynikiem łącznym 120,24

Serdecznie dziękujemy jednostkom  OSP Majdan-Obleszcze oraz OSP Wojciechów za godne reprezentowanie naszej gminy. Warto Przypomnieć że jednostka OSP z Majdanu-Obleszcze była zwycięzcą ostatnich Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych które odbyły się w 2019 roku w Trzydniku Dużym.

Gorące podziękowania za sprawne przeprowadzenie zawodów kierujemy także do współorganizatorów: Starostwa Powiatowego w Kraśniku oraz do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku.

 

 

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! „

Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! ” organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego ,TVP3 Kraków jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza”.

Podsumowanie poprzedniej edycji Kampanii Społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” odbyło się 2 maja 2022 r. w Ryglicach podczas I Ogólnopolskiego Kongresu Kominiarzy.

Ryglice to zagłębie producentów wyrobów z drewna. Pozostałością tej produkcji jest biomasa drzewna – odnawialne źródło energii.

Tegoroczna edycja kampanii społecznej „ Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”    organizowana jest we współpracy z innymi organizacjami kominiarskimi : Krajową Izbą Kominiarzy, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, Kominiarską Fundacją Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Cechem Kominiarzy Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.

Celem kampanii społecznej   „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! ” jest

eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

Jednocześnie naszym celem jest służyć użytkownikom przewodów kominowych, aby użytkowane przez nich mieszkania/lokale i domy posiadały czyste i w pełni sprawne technicznie przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).

Ważnym elementem jest prowadzenie edukacji społecznej:

 • jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzeniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów,
 • jak poprawnie eksploatować systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji oraz zaczadzenia.

 

Edukacja społeczna będzie prowadzona za pośrednictwem mediów, podczas spotkań z mieszkańcami organizowanych przez gminy oraz podczas lekcji/zajęć zawodoznawczych w których będą brali udział Mistrzowie Kominiarscy zrzeszeni w naszym Cechu i organizacjach kominiarskich będących współorganizatorami tej edycji Kampanii.

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

 1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
 2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
 3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 —co najmniej raz na 6 miesięcy.
 4. z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

 

Ustawa Prawo budowlane określa, że właściciel / zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie utraty życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska,

Kolejnym istotnym elementem jest uświadomienie społeczeństwa, że:

 • prawidłowo wykonany komin z certyfikowanych materiałów, regularnie kontrolowany i konserwowany, będzie bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia,
 • brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) to główna podstawa do niewypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej szkody.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie służymy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności czy osoba oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy wspiera również kampanie społeczne innych stowarzyszeń w sprawie wyposażenia domów ogrzewanych z wykorzystaniem energii elektrycznej lub paliwa gazowego/ciekłego w komin awaryjny dymowy (komin bezpieczeństwa) do ewentualnego podłączenia przenośnego pieca na paliwo stałe na okres przedłużającej się awarii sieci elektrycznej czy braku dostaw paliwa gazowego/ciekłego w okresie niskich temperatur zewnętrznych.

W realizacji naszej kampanii społecznej współpracujemy z wszystkimi organizacjami kominiarskimi i równocześnie wspieramy i propagujemy kampanię przez nie organizowane

 • „Zaproś Kominiarza” organizowaną przez Krajową Izbę Kominiarzy
 • „Inwentaryzacja źródeł ciepła” organizowaną przez Korporację Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego
 • „Ochrona środowiska wybór naszych czasów” organizowaną przez Kominiarską Fundację Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska
 • „Tradycja dla rzemiosła. Nowoczesność dla bezpieczeństwa” organizowaną przez Cech Kominiarzy Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą.
 • “Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” organizowaną przez Państwową Straż Pożarną.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy ,  jeżeli zajdzie taka potrzeba służy pomocą w nawiązaniu współpracy z wiarygodnymi firmami kominiarskimi,  które zapewnią profesjonalną współpracę z właścicielami budynków.

Podsumowanie Kampanii Społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” odbędzie się w maju 2023 r. w Ryglicach podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Kominiarzy.