Deklaracja dostępności

image_pdfimage_print

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Szastarka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Urzędu Gminy Szastarka.

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-09.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mimo naszych wysiłków, aby spełnić jak najlepiej wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne nieprawidłowości. W szczególności mogą one dotyczyć:

  • braku niektórych opisów zdjęć, tekstu alternatywnego,
  • witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią, który automatycznie generuje niekiedy niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki oraz kod,
  • formularze nie obługują funkcji autocomplete,
  • kontrast niektórych elementów jest za niski,
  • istnieją elementy i komunikaty, które nie posiadają odpowiednich etykiet,
  • niektóre filmy zostały wstawione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karol Biały, adres poczty elektronicznej: kolektory@gminaszastarka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 87 714 145. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście przez drzwi zewnętrzne, nie automatyczne i nie przesuwane – niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie ma windy ani toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Od głównego wejścia do budynku Urzędu Gminy na pierwsze piętro prowadzą schody
18 stopniowe o szerokości 120 cm ze spocznikiem i jednostronną barierką.

Sekretariat Urzędu Gminy znajduję się na 1 piętrze budynku pok. 22

Przed budynkiem znajduje się plac z miejscami parkingowymi, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.