Gmina Szastarka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Cyfrowa Gmina”

image_pdfimage_print

Grant współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE

Gmina Szastarka pozyskała grant „Cyfrowa Gmina Szastarka” w wysokości 171990 zł
dofinansowanie ze środków EU wynosi 100%. Program „Cyfrowa Gmina” jest realizowany
w ramach V osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia  REACT-EU” programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu
„Cyfrowa Gmina” którego środki pochodzą z EU. Realizacja grantu w Gminie Szastarka polega
na zwiększeniu cyberbezpieczeństwa gminnego systemu informatycznego poprzez podniesienie poziomu bezpieczeństwa kontroli sieci komputerowej oraz cyfryzację urzędu gminy i jednostek podległych.
W ramach grantu wykonana została diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz zakupiono sprzęt IT i oprogramowanie.
Zakupiono:
1 usługi informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania
10 stacji roboczych (monitor/komputer/mysz/klawiatura)
5 laptopów do pracy zdalnej
5 licencji Remote Desktop Svcs CA
10 licencji Windows Server CA
1 licencja Windows Server CA
1 diagnoza cyberbezpieczeństwa
1 zakup urządzenia UTM wraz z wdrożeniem (licencja 1 rok + opieka techniczna)

Poszczególne działania będą realizowane w ramach cyfryzacji urzędu gminy i jednostek organizacyjnych oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19. Dofinansowanie grantu wynosi 100% ze środków EU. Zakładane w grancie działania wpisują się w cele V. osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
– REACT-EU” programuoperacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu
„Cyfrowa Gmina”, jakim jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie
cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnychskutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/21.