KOLONIE LETNIE 2019

image_pdfimage_print

KOLONIE LETNIE 2019

Wójt gminy Szastarka informuje o możliwości wypoczynku letniego w formie kolonii

w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników
w kwocie do 750 zł na każdego uczestnika.

Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2003 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Proszę o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawione na rodziców/prawnych opiekunów (w przypadku rozbieżności nazwiska pomiędzy dzieckiem a rodzicem, na które wystawione jest zaświadczenie KRUS należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające daną sytuację). Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Zaświadczenie KRUS musi zawierać datę od kiedy do kiedy rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu bądź pobiera rentę lub emeryturę.
Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne, najlepiej uzupełnione długopisem niebieskim.

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:

  1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną.
  2. Oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – obowiązkowo (według formularzy załączonych do oferty).
  3. Oryginał zaświadczenia z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.

Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1150,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto.

Dopłata do kolonii letnich wynikająca z różnicy kosztów wypoczynku i dofinansowania wynosi_-  400,00 zł

Miejsce wypoczynku:

Iwonicz (Beskid Niski)

Termin wypoczynku:

1) 11.08.2019 – 21.08.2019 r. – termin składania dokumentów do 14 czerwca 2019 r.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia dzieci i młodzieży oraz wszelkie pytania należy kierować do pracowników Urzędu Gminy Szastarka. 

– osobiście w Urzędzie Gminy Szastarka pok.(28)

– lub telefonicznie pod nr tel. 158714145 wew. (210)

Liczba miejsc ograniczona !

DANE KOORDYNATORA

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras

Ul. Fabryczna 15, 20-301 Lublin

biuro w Krasnymstawie: ul. Podwale 6/107, 22-300 Krasnystaw

 

Załączniki :