Komunikat Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie