Projekty unijne i dotacje

image_pdfimage_print
 • Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Polichna Czwarta w ramach środków FOGR

Wartość inwestycji: 92 000,00 zł

Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Województwa Lubelskiego na realizację zadania pn: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Polichna Czwarta.”
W ramach operacji została wykonana podbudowa z materiału kamiennego na odcinku o długości 779 mb, co stanowić będzie bazę pod nawierzchnię z masy asfaltowej.

 

 • Dostosowanie i przebudowa pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Polichnie na potrzeby funkcjonowania oddziału przedszkolnego

Całkowita wartość projektu: 187 388,69 zł
Kwota dofinansowania: 146 530,39 zł
Środki własne Gminy: 40 858,30 zł

Gmina Szastarka zrealizowała inwestycję pn. „Dostosowanie i przebudowa pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Polichnie na potrzeby funkcjonowania oddziału przedszkolnego” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna na lata 2014-2020.

Nowe przedszkole z oddzielnym wejściem, powstało na bazie pomieszczeń szkolnych, wydzielonych i dostosowanych do nowych funkcji. Do dyspozycji maluchów zostały oddane 2 sale dydaktyczne z wyjściami ewakuacyjnymi, pomieszczenia sanitarne, rozdziału posiłków i szatnia. Sale dydaktyczne zostały wyposażone m.in. łóżeczka do leżakowania, zabawki oraz w multimedialną tablicę interaktywną, pozwalająca nauczycielowi uzupełnić lekcję o ciekawe materiały audiowizualne, uatrakcyjnić ją o interaktywne zadania, quizy, gry, pozwalające na rozwój ruchowy i intelektualny dzieci,
Każde dziecko może znaleźć coś dla siebie w urządzonych pomysłowo kącikach tematycznych, a są to m. in. kącik zabaw dla kucharza, w którym uczą się porządkowania, przygotowywania zdrowych potraw, prawidłowego sposobu nakrywania do stołu i kulturalnych nawyków. Kącik lekarza przygotowujący ich do wykonywania zawodów w przyszłości.
Celem ułatwienia wejścia do budynku osobom niepełnosprawnym ruchowo, przed budynkiem znajdzie się pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Parter budynku został w pełni przystosowany do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, niewidome, niesłyszące lub niedosłyszące czy osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
Wszystkie pomieszczenia oddziału przedszkolnego znajdują się na parterze co pozwala na bezpieczne funkcjonowanie przedszkola i osób w nim przebywających. Wnętrza sal zostały urządzone przytulnie i gustownie. Kolorowe mebelki, dywaniki oraz różnorodność zabawek i pomocy dydaktycznych sprawiają wrażenie ciepłej i domowej atmosfery.

 

 • Przebudowa drogi nr 108619L Szastarka Stacja – Brzozówka- Kolonia

Wartość inwestycji: 1 610 255,15 zł
dofinansowanie: 998 028,00 zł
Wkład własny: 612 227,15 zł

W wyniku realizacji operacji został przebudowany odcinek drogi gminnej o długości 1.798 km wraz z wykonaniem rowów i zjazdów do poszczególnych posesji oraz pól.
Należy zaznaczyć, iż inwestycja ta jest jedną z największych inwestycji realizowanych przez gminę Szastarka w ostatnich latach. Zadanie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Dzięki wsparciu Unii Europejskiej powstało kompleksowe rozwiązanie, którego celem jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej do budynków użyteczności publicznej.

 

 • Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rzeczyca-Kolonia w ramach środków FOGR


Wartość inwestycji:
140 000,00 zł
dotacja celowa:
60 000,00 zł
Wkład własny:
80 000,00 zł


Zadanie polegało na wyrównaniu istniejącej podbudowy kruszywem łamanym oraz wykonaniu nawierzchni asfaltowej. Dzięki uzyskanej przez gminę Szastarka dotacji zmodernizowana została droga gminna na odcinku 515 mb. Modernizowana droga jest jedną z głównych dróg dojazdowych do pól uprawnych w miejscowości Rzeczyca Kolonia. Jej poprzedni stan nie pozwalał na bezpieczny przejazd z dużym, nowoczesnym sprzętem uprawowym ani na transport płodów rolnych, z uwagi na liczne nierówności, duże spadki poprzeczne, rozmiękanie drogi w okresie wiosennym i jesiennym. Ulepszenie przedmiotowej drogi będzie podstawą do wprowadzenia nowoczesnego rolnictwa oraz podniesie jakość prowadzonych prac a także wartość użytkową gruntów i ich produkcyjność.

 

 • Nowa droga w Rzeczycy-Kolonii

W ramach inwestycji przebudowana została droga w miejscowości Rzeczyca Kolonia, gmina Szastarka, na odcinku 490 mb.
Przebudowa drogi realizowana była przy wsparciu z NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ.
Zadanie realizowane zrealizowane zostało dzięki porozumieniu jakie zawarte zostało pomiędzy Powiatem Kraśnickim, Powiatem Janowskim i Gminą Szastarka.
Wójt Gminy Szastarka składa serdeczne podziękowania na ręce Starosty powiatu Kraśnickiego Pana Andrzeja Maja i Starosty powiatu Janowskiego Pana Grzegorza Pyrzyny za zaangażowane i wsparcie przy realizacji tej jakże ważnej dla mieszkańców naszej gminy inwestycji.

 

 • Nowy plac zabaw w Brzozówce

W miejscowości Brzozówka Kolonia przy budynku szkoły w której obecnie działa przedszkole „Jaś i Małgosia” prowadzone przez stowarzyszenie „Nadzieja” powstał nowoczesny plac zabaw, na którym zamontowano obiekty małej architektury takie jak: zestawy zabawowe, huśtawki, sprężynowce, karuzele i ławeczki.
Plac zabaw jest miejscem ogólnodostępnym, atrakcyjnym nie tylko dla dzieci, gdzie aktywnie i bezpiecznie mogą spędzać czas na świeżym powietrzu, co wpłynie na poprawę ich stanu zdrowia oraz na rozwój intelektualny, ale również będzie miejscem spotkań wszystkich mieszkańców wsi.
Inwestycja została zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego wartość zadania to 25 tys. zł

 

 • Promessa na utwardzenie dna wąwozu lessowego w Blinowie Drugim


Wartość inwestycji:
126 549,48 zł
dotacja MSWiA: 101 239,00 zł
Wkład własny: 25 310,48 zł

Inwestycja pn. „Utwardzenie dna wąwozu lessowego w Blinowie Drugim”, współfinansowana  ze środków pochodzących z dotacji celowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dzięki ministerialnemu wsparciu, gmina utwardziła dno wąwozu na 385 metrowym odcinku.
Roboty wykonała firma : Przedsiębiorstwo wielobranżowe TEL-BOR Bogusław Wieczorek z Borowa.

 

 • Nowa nawierzchnia na drodze gminnej w Blinowie

Wartość inwestycji : 54 259, 00 zł

Zakończona została modernizacja drogi gminnej „Blinów Jesiony” na odcinku 325 metrów. Położona jest nowa nawierzchnia bitumiczna . Mieszkańcy tej części Blinowa długo musieli czekać na inwestycję. Dzięki staraniom Wójta Gminy Szastarka Pana Artura Jaskowskiego i Radnego Pana Andrzeja Łacha nawierzchnia w końcu została wykonana.
Projekt modernizacji ma na celu poprawę warunków życia, bezpieczeństwa i lepsze funkcjonowanie mieszkańców Blinowa Drugiego. Modernizowana droga między innymi stanowi dojazd do gruntów rolnych jak również dojazd do posesji indywidualnych mieszkańców.

 

 • Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w miejscowości Brzozówka – Kolonia


Wartość inwestycji:
50 143,31 zł
Dotacja: 40 114,00 zł
Wkład własny Gminy Szastarka: 10 029,31 zł

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108627 L od km 0+018 do km 0 + 142 w miejscowości Brzozówka Kolonia.

 

 • Wąwóz lessowy w miejscowości Majdan – Obleszcze


Beneficjent:
Gmina Szastarka
Wartość inwestycji: 202 082,92 zł
Dotacja: 159 019,00 zł
Wkład własny Gminy Szastarka: 43 063,92 zł

Inwestycja zrealizowana została dzięki dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Administaracji     i Cyfryzacji. Dzięki ministerialnemu wsparciu udało się utwardzić dno i odwodnić wąwóz lessowy na ponad 733 metrowym odcinku. Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni z betonowych płyt drogowych oraz na plantowaniu skarp wąwozu.

 

 • Europejski fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
  Europa inwestująca w obszary wiejskie

Beneficjent: Gmina Szastarka
Tytuł Projektu: Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Szastarce
Koszt całkowity realizacji operacji: 19 105, 34 zł
Wartość dotacji: 11 156,56 zł

Cele operacji: Projekt ma na celu wspieranie działalności wspomagającej rozwój i aktywizację społeczności lokalnej poprzez podtrzymywanie tradycji kulinarnej wyrażonej w działaniach zmierzających do rozpowszechniania i promocji dóbr kultury i tradycji kulinarnej, a także wyróżnienie produktów, które w przyszłości mogą starać się o uznanie ich lokalnego bądź tradycyjnego charakteru na gruncie regionalnym.

 

 • Europejski fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Beneficjent: Gmina Szastarka
Tytuł Projektu : „Budowa placu zabaw w Polichnie Drugiej”
Nr umowy: 02083-6930-UM0343728/13
Koszt całkowity realizacji operacji: 66 420,00
Wartość dotacji: 41 760,00 zł

CELE OPERACJI: Celem operacji jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz integracja mieszkańców Gminy Szastarka poprzez zakup, dostawę i montaż urządzeń do placu zabaw w Polichnie Drugiej.

UZASADNIENIE OPERACJI: Nowo powstały placu zabaw w miejscowości Polichna Druga, umożliwi rodzinom z dziećmi bezpieczne i zdrowe spędzanie czasu, powstało miejsce gdzie można czynnie wypoczywać i spotykać się. Plac zabaw przyczynić ma się także do wzrostu atrakcyjności miejscowości pod względem turystycznym. W ramach projektu wykonano m.in. takie prace jak: przygotowanie terenu pod plac zabaw, zakup i montaż wyposażenia palcu zabaw oraz urządzeń małej architektury.
Celem realizacji projektu jest również podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Polichna Druga i Gminy Szastarka a także podniesienie walorów krajobrazowych otoczenia, upowszechniania aktywnego wypoczynku, rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, stworzenie warunków do bezpiecznego i miłego spędzania wolnego czasu przez rodziny z dziećmi.

 

 • Europejski fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Beneficjent: Gminne Centrum Kultury w Polichnie
Tytuł Projektu : Zakup instrumentów dla orkiestry z Polichny.
Nr umowy: 01905-693-UM0343686/13
Koszt całkowity realizacji operacji: 30627,00
Wartość dotacji: 19929,00
W ramach projektu zakupione zostały następujące instrumenty dla orkiestry dętej z GCK Polichna: Klarnet szt. 3, Kornet szt. 2, Puzon C szt. 1, Saksofon barytonowy szt. 1, Saksofon tenorowy szt. 1

Fot. Prezentacja młodych muzyków doposażonych dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , młodzi muzycy zasilą szeregi Orkiestry Dętej z Polichny.

 

 • „Realizacja robót wykończeniowych na obiekcie Wiejski Dom Kultury w Starych Moczydłach”

 

Beneficjent: Gmina Szastarka
Nr umowy: UM03-6922-UM03000192/09
Lokalizacja: powiat kraśnicki/ Szastarka
Działanie: Oś III/ 313 Odnowa i rozwój wsi
Wartość: 516 053,91 PLN
Łączne dofinansowanie: 210 185,00 PLN

Poprawa infrastruktury kultury – Wiejskiego Domu Kultury spełniającego potrzeby społeczności lokalnej.

 

 • Budowa linii wodociągowej łączącej miejscowość Huta Józefów z ujęciem w Polichnie Pierwszej.

Beneficjent: Gmina Szastarka
Nr umowy: UM03-6921-UM0300270/11
Lokalizacja powiat kraśnicki/ Szastarka
Działanie Oś III/ 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Wartość: 400 433,04 PLN
Łączne dofinansowanie: 244 166,00 PLN
Ochrona środowiska i poprawa jakości życia mieszkańców poprzez inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.

 

 • Dożynki Gminne w Szastarce

Beneficjent: Gminne Centrum Kultury w Polichnie
Nr umowy: UM03-6930-UM0341502/11
Lokalizacja: powiat kraśnicki/ Szastarka
Działanie: Oś IV Leader/ Małe projekty
Grupa LGD Ziemia kraśnicka/
Wartość: 16 950,00 PLN
Łączne dofinansowanie: 9 646,34 PLN

 

 • IX Międzypowiatowy Festiwal Orkiestr Dętych

Beneficjent: Gminne Centrum Kultury w Polichnie
Nr umowy: UM03-6930-UM0341503/11
Lokalizacja: powiat kraśnicki/ Szastarka
Działanie Oś IV Leader/ Małe projekty
Grupa LGD Ziemia kraśnicka/
Wartość: 17 550,00 PLN
Łączne dofinansowanie: 9 987,80 PLN

 

 • Rewitalizacja Gminnego Centrum Kultury w miejscowości Polichna Czwarta
  Beneficjent Gminne Centrum Kultury w Polichnie

Nr umowy UM03-6930-UM0330059/10
Lokalizacja powiat kraśnicki/ Szastarka
Działanie Oś IV Leader/ Lokalne strategie rozwoju w zakresie odnowy i rozwoju wsi
Grupa LGD Ziemia kraśnicka/
Wartość: 275 187,12 PLN
Łączne dofinansowanie: 159 642,00 PLN
Budowa, przebudowa , remont lub wyposażanie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli, żłobków

 

 • Zagospodarowanie terenu zieleni w centrum Szastarki
  Beneficjent Gmina Szastarka

Nr umowy: UM03-6930-UM0341501/11
Lokalizacja: powiat kraśnicki/ Szastarka
Działanie: Oś IV Leader/ Małe projekty
Grupa LGD Ziemia kraśnicka/
Wartość: 32 119,69 PLN
Łączne dofinansowanie: 20 216,94 PLN
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

fot. Zagospodarowanie skwerku w centrum Szastarki.

 

 • Doposażenie zespołu śpiewaczego „Blinowianki”

Beneficjent : Gmina Szastarka
Nr umowy: 01197-6930-UM0342499/12
Lokalizacja powiat kraśnicki/ Szastarka
Działanie Oś IV Leader/ Małe projekty
Grupa LGD Ziemia kraśnicka/
Wartość: 15362,74 PLN
Łączne dofinansowanie: 9639,00 PLN

Promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych.

 

 • Zakup instrumentów dla orkiestry dętej z Szastarki.

Beneficjent: Gmina Szastarka
Nr umowy: 01389-6930-UM0342482/12
Lokalizacja powiat kraśnicki/ Szastarka
Działanie Oś IV Leader/ Małe projekty
Grupa LGD Ziemia kraśnicka/
Wartość: 17099,00
Łączne dofinansowanie: 7341,00 PLN

Promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych.

fot. Orkiestra dęta z Szastarki

 

 • Wirtualny spacer po Gminie Szastarka

Beneficjent : Gmina Szastarka
Nr umowy UM03-6930-UM0342508/12
Lokalizacja powiat kraśnicki/ Szastarka
Działanie Oś IV Leader/ Małe projekty
Grupa LGD Ziemia kraśnicka/
Wartość 7011,00 PLN
Łączne dofinansowanie 3 990,00 PLN

Promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych.

 

 • Doposażenie zespołów śpiewaczych z Szastarki i Majdanu Obleszcze

Beneficjent : Gmina Szastarka
Nr umowy: 0190-6930-UM0342498/12
Lokalizacja powiat kraśnicki/ Szastarka
Działanie Oś IV Leader/ Małe projekty
Grupa LGD Ziemia kraśnicka/
Wartość: 13555,10 PLN
Łączne dofinansowanie: 8400,00 PLN

fot. Szastarczanki i Majdaniacy.

 

 • „Remont konstrukcji i pokrycia dachu oraz wykonanie elewacji Budynku Gminnego Centrum Kultury w Polichnie”

Beneficjent: Gminne Centrum Kultury
Nr umowy: 00344-6930-UM0330407/12
Lokalizacja: powiat kraśnicki/ Szastarka
Działanie: Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” w zakresie operacji odpowaiadających warunkom przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Objętego PROW 2007-2013
Wartość: 386906,52 PLN
Łączne dofinansowanie: 189383,00 PLN

Poprawa infrastruktury kultury – Wiejskiego Domu Kultury spełniającego potrzeby społeczności lokalnej.

fot. GCK Polichna

 

 • Remont i wykończenie świetlicy Wiejskiego Domu Kultury w Szastarce Stacji.

Beneficjent: Gmina Szastarka
Nr umowy: 00494-6922-UM0300595/12
Lokalizacja: powiat kraśnicki/ Szastarka
Działanie Oś III/ 313 Odnowa i rozwój wsi
Wartość: 1 859 085,05 PLN
Łączne dofinansowanie: 500 000,00 PLN

Poprawa infrastruktury kultury – Wiejskiego Domu Kultury spełniającego potrzeby społeczności lokalnej.

fot. WDK i OSP Szastarka.

 

Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Tytuł projektu: Dodatkowe zajęcia dla dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych Gminy Szastarka.

Indywidualizacja procesu nauczania

Wartość projektu: 80 366,46 zł.

W RAMACH PROJEKTU ODBYWAJ ASIĘ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:

 • Zajęcia w Zespole Szkół w Szastarce.
 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
 3. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych .
 • Zajęcia w Zespole Szkół w Blinowie
 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
 3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
 • Zajęcia w Szkole Podstawowej w Polichnie.
 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

 

 • Tytuł projektu: „Wiedzieć więcej wykorzystaj szansę”

9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych.
Wartość całkowita projektu: 902 140,20 zł.

 • Dofinansowanie projektu ze środków PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI:

790 905,20 zł

 • Celem projektu jest wdrożenie Programu Rozwojowego w Gimnazjach i Szkołach Podstawowych, w Blinowie, Szastarce i Polichnie prowadzonych przez Gminę Szastarka w celu podniesienia do końca roku szkolnego 2012/2013 wyników w nauce 327 dzieci.

Programy Rozwojowe obejmują:

 • Doskonalenie kompetencji przez pozalekcyjne zajęcia dodatkowe oraz warsztaty praktyczne.
 • Warsztaty wyrównujące z matematyki, polskiego, angielskiego.
 • Zajęcia pozalekcyjne: koła matematyczne, fizyczne, chemiczne, geograficzne, zajęcia taneczne, artystyczne, dziennikarskie.
 • Zajęcia specjalistyczne i warsztaty wyrównujące.
 • Zajęcia specjalistyczne, korekcyjne, logopedyczne, zajęcia z psychologiem.

 

 • Tytuł projektu: „Zostań przedszkolakiem”

 

 • 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej.
 • Wartość projektu: 621 171,43 zł
 • Kwota dofinansowania projektu: 527 995,71 zł
 • Projekt realizowany w Zespole Szkół w Szastarce .

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

Zakup wyprawki dla przedszkolaków.
Zakup wyposażenia przedszkola i zabawek.
Doposażenie placu zabaw.
W ramach projektu odbywają się zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z rytmiki, zajęcia z logopedą.
Projekt obejmuje pełne wyżywienie przedszkolaków.
Zakup sprzętu RTV, (Telewizor, DVD, CD).

fot.„Zostań przedszkolakiem”

 

 • Kompleksowa Informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego

Projekt pod tytułem : „Kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego” zakłada informatyzację gmin wiejskich wchodzących w skład konsorcjum powiatu kraśnickiego: Gościeradów, Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów (lider), Wilkołaz i Zakrzówek.

 • Słabą stroną powiatu kraśnickiego jest brak dostępu do szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej. Słabo rozwinięta jest ona również na terenie całego województwa lubelskiego, a zbyt wysokie koszty dostępu do niej, pociągają za sobą brak powszechności korzystania z Internetu wśród mieszkańców regionu, a tym samym brak dostępu do elektronicznych systemów usług publicznych.
 • Istnieje pilna potrzeba wdrożenia w Gminach – partnerach uczestniczących w projekcie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych. Wynika ona z olbrzymiego tempa przemian, jakim podlega współczesna Polska, których jednym z motorów napędowych jest coraz powszechniejsze stosowanie technologii informatycznych w prawie każdej dziedzinie życia gospodarczego i społecznego.

Używane w urzędach oprogramowanie nie było skalowalne, a wykorzystywane technologie były przestarzałe i nie posiadają możliwości dalszego rozwoju. W urzędach brakowało:

-oprogramowania do obsługi elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów,
-obsługi załatwiania spraw w Internecie (e-usługi),
-systemu generującego stałą i szybką publikację kompletnej i aktualnej informacji publicznej firmom, obywatelom i innym instytucjom,
-systemów antywirusowych oraz systemów typu firewall gwarantujących bezpieczny intranet,
-rozwiązań informatycznych zapewniających bezpieczeństwo przechowywania i przesyłu danych (e-security),
-okablowania strukturalnego wewnętrznej sieci komputerowej,
-infrastruktury sprzętowej,
-alternatywnych możliwości komunikacji szerokopasmowej,
-urządzeń i umiejętności kadry pozwalających stosować kwalifikowany podpis cyfrowy,
-odpowiednio przeszkolonej kadry,
-uporządkowanych i konsekwentnych działań zmierzających do kontroli przepływu zadań i budowy zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie gminnym,

Projekt informatyzacji gmin powiatu kraśnickiego jest zgodny i kompatybilny z dokumentami strategicznymi do których należą:

Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,
Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020,
Strategia dla Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Województwa Lubelskiego.

Misją powiatu kraśnickiego jest wzrost zamożności mieszkańców poprzez poprawę struktury lokalnej gospodarki oraz wszechstronny rozwój społeczności powiatu.

Strategia Rozwoju Powiatu Kraśnickiego na lata 2007-2015 zakłada osiągnięcie celu nadrzędnego, jakim jest wyższy poziom życia mieszkańców, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i przy jednoczesnym zwiększaniu konkurencyjności powiatu. Ddzięki realizacji następujących priorytetów / celów strategicznych:

Priorytet 1: Poprawa konkurencyjności gospodarczej powiatu
Priorytet 2: Wzrost poziomu wiedzy i zatrudnienia mieszkańców powiatu
Priorytet 3: Poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu
Priorytet 4: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego oraz zwiększenie poziomu integracji społecznej.

Jednym z czynników, który pozytywnie wpłynie na poprawę konkurencyjności powiatu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i możliwości z tym związanych. Szybka ekspansja technologii informacyjnych i komunikacyjnych przyczyniająca się do ich powszechnego wykorzystania przez coraz szersze kręgi społeczeństw powoduje łatwiejszy dostęp do informacji i wiedzy. Stanowi to fundament rozwoju i może stać się ważnym czynnikiem zmierzającym do wyrównywania szans rozwojowych i przeciwdziałania marginalizacji terenów wiejskich i małych miasteczek Lubelszczyzny. Realizacja wnioskowanego przedsięwzięcia w sposób praktyczny przyczyni się do wdrożenia idei społeczeństwa informacyjnego w powiecie kraśnickim.


Finansowanie

Realizacji projektu zakłada informatyzację gmin wiejskich wchodzących w skład konsorcjum powiatu kraśnickiego: Gościeradów, Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów (lider), Wilkołaz i Zakrzówek.

Zał. projektu są zgodne z wymogami RPO woj. lubelskiego, Działanie 4.1 – Społeczeństwo Informacyjne w/w Programu.

Łączna kwota projektu inwestycyjnego brutto wynosi 2 965 311,33 zł, z tego 85% środków finansowych będzie pochodziła z dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 2 520 514,63 zł., a 15 % z budżetu Gmin – Konsorcjantów – 444 796,70 zł.
Współpracujące, w ramach Konsorcjum Gminy wierzą, że budowana platforma teleinformatyczna będzie trwałym oraz solidnym oparciem dla nowej epoki społeczeństwa informacyjnego i pomocnym narzędziem dla wszystkich – zarówno obywateli, jak również lokalnego biznesu, innych instytucji oraz partnerów zagranicznych. W bezpośredni sposób wpłynie również na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, a zatem pozytywnie wpłynie warunki życia jego mieszkańców. Realizacja projektu przyczyni się do zainspirowania następnych inwestycji związanych ze strategią innowacji, w następstwie czego zostaną utworzone miejsca pracy.