Wdrażanie Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Szastarka

image_pdfimage_print

Wdrażanie Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Szastarka
Od 30 września 2021 r. w Urzędzie Gminie Szastarka funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”, którego zadaniem jest ułatwienie i pomoc mieszkańcom gminy Szastarka w aplikowaniu o środki z programu, poprzez udzielanie informacji o programie, wypełnienie wniosku oraz jego rozliczenie.

Punkt czynny jest dwa razy w tygodniu w każdy wtorek w godzinach od 11:30 do 16:30 oraz w każdy czwartek w godzinach od 7:30 do 12:30

Zalecamy wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty w punkcie telefonicznie pod nr.: 15 8714 130,  wew. 205 lub mailowo – wysyłając wiadomość na adres:  inwestycje@gminaszastarka.pl
Celem Programu ”Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Dla kogo ?
Dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Na co ?
Dofinansowanie  wymiany starych i nieefektywnych pieców i kotłów na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
Ile ?
Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37 000 zł oraz 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł i 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.
Do współpracy w Programie przystąpiły również banki, udzielając kredytów na realizację inwestycji z możliwością częściowej spłaty kapitału z uzyskanej dotacji.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl 

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Szastarka – stan na dzień 30.09.2022 r.:

 • liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie  – 72
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 32
 • liczba zawartych umów o dofinansowanie – 58
 • kwota wypłaconych dotacji – 799 124,98 zł

W ramach zmiany Programu w wersji od 3 stycznia 2023r.  podwyższone zostały progi dochodowe. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, gdy:

 • dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł – w ramach Części 1  programu, czyli poziom podstawowy dofinansowania;
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – w ramach Części 2 Programu, czyli poziom podwyższony dofinansowania;
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub ma ustalone prawo do otrzymywania: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, – Część 3 Programu, czyli najwyższy poziom dofinansowania.

Podniesiono maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych materiałów i urządzeń finansowanych z Programu oraz maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

W związku z powyższym maksymalna wysokość dotacji może wynieść:

 • dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – do 41 000 zł /66 000 zł * (Część 1 Programu);
 • dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 59 000 zł/99 000 zł* (Część 2 Programu);
 • dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – do 79 000 zł / 135 000 zł *(Część 3 Programu);

*kwota możliwa do uzyskania przy realizacji zadania z kompleksową termomodernizacją z PV

Ostateczna wartość dotacji ustalana jest na podstawie rodzaju i zakresu realizowanego przedsięwzięcia oraz wydatków poniesionych przez Beneficjentów.

Zmieniona wersja Programu przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;
 2. Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
  1. zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
  2. zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
 3. Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl 

 

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Szastarka – stan na dzień 30.12.2022 r.:

 • liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie  – 79
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 37
 • liczba zawartych umów o dofinansowanie – 66
 • kwota wypłaconych dotacji – 948 611,03 zł

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Szastarka – stan na dzień 31.03.2023 r.:

 • liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie  – 87
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 41
 • liczba zawartych umów o dofinansowanie – 68
 • kwota wypłaconych dotacji – 1 066 323,11 zł

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Szastarka – stan na dzień 30.06.2023 r.:

 • liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie  – 102
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 41
 • liczba zawartych umów o dofinansowanie – 45
 • kwota wypłaconych dotacji – 1 233 685,42 zł

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Szastarka – stan na dzień 29.09.2023 r.:

 • liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie  – 119
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 92
 • liczba zawartych umów o dofinansowanie – 56
 • kwota wypłaconych dotacji – 1 554 671,95 zł