WSTĘPNA PROMESA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH


W miniony piątek odbyło się spotkanie Posła na Sejm RP Pana Kazimierza Chomy z wójtem gminy Szastarka Arturem Jaskowskim, podczas którego wręczona została promesa związane z pilotażową edycja programu #PolskiŁad.
W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Pan Poseł Kazimierz Choma przekazał wstępną promesę na realizację inwestycji pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polichnie gmina Szastarka.”
Wniosek złożony przez gminę Szastarka został zakwalifikowany przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej zwanej dalej „Promesą”, o której mowa w art. 69a ustawy do kwoty 3.825.000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy PLN).
Głównym celem wykonania termomodernizacji budynku SP ZOZ, jest między innymi:
• ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,
• wykonanie elewacji obróbki otworów okiennych i drzwiowych.
• wykonanie konstrukcji dachu i połaci dachowych.

XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Szastarce

W dniu 20 listopada 2021 r. w Wiejskim Domu Kultury w Szastarce odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP w Szastarce. W Zjeździe uczestniczyli delegaci i przedstawiciele ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szastarka oraz zaproszeni goście, min. Poseł na sejm RP – Kazimierz Choma, Radna Województwa Lubelskiego – Anna Baluch, Przewodniczący Rady Gminy Szastarka – Michał Kosikowski, Mirosław Chapski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Sławomir Kloc – Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Ks. kan. Piotr Wąsek, Jadwiga Wielgus – Sekretarz Gminy Szastarka, bryg. Artur Szumny PSP Kraśnik

Zjazd podsumował pięcioletnią działalność Oddziału Gminnego Związku OSP RP, udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi, dokonał wyboru nowego Zarządu Oddziału Gminnego, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów i Przedstawicieli do Zarządu na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP .

Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szastarce ponownie został druh Artur Jaskowski jednocześnie Wójt Gminy Szastarka.

Nowo wybrany Prezes podsumował pięcioletnią działalność Oddziału Gminnego Związku OSP RP, w trakcie zjazdu  dokonano wyboru nowego Zarządu Oddziału Gminnego, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szastarce na lata 2021-2026 przedstawia się następująco:

Funkcja Imię i nazwisko
 Prezes Artur Jaskowski
Wiceprezes Mirosław Kowalik
Wiceprezes Jan Wcisło
Komendant gminny Marian Brzezina
Sekretarz Adam Kozak
Skarbnik Grzegorz Pazdrak
Członek prezydium Tomasz Glinka
Członek Zbigniew Giżka
Członek Jan Maciejewski
Członek Jerzy Pudło
Członek Dariusz Serwatka
Członek Józef Sokół
Członek Krystyna Suchora
Członek Stanisław Szarama
Członek Henryk Winiarczyk

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP

Przewodniczący Marek Sobótka
Sekretarz Krzysztof Giżka
Członek Jan Krzysztoń

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP  RP

Prezes Artur Jaskowski
Sekretarz Adam Kozak
Skarbnik Grzegorz Pazdrak
Komendant Gminny Marian Brzezina

Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

Prezes Artur Jaskowski
Komendant Gminny Marian Brzezina
Sekretarz Adam Kozak

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego dh Artur Jaskowski przedstawił propozycję programową na najbliższe pięć lat, która po przeprowadzonej dyskusji została przyjęta uchwałą Zjazdu.

 

Informacja o pogorszeniu się jakości wody z ujęcia w Polichnie

Informujemy, że w związku z pogorszeniem się jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na ujęciu w Polichnie prowadzimy jej stałą dezynfekcję poprzez chlorowanie.

Dezynfekcja wody prowadzona jest na zlecenie i pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku, aż do momentu jej odwołania.

Chlorowana woda spełnia warunki wody pitnej i jest w pełni bezpieczna dla spożywających, może zmienić się jej smak i zapach.

Przepraszamy za niedogodności.