„Cyfrowa gmina” – program wyrównywania szans dla samorządów

15 listopada br. Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski uczestniczył w konferencji „Cyfrowa gmina” z udziałem Janusza Cieszyńskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialnego za realizację zadań z zakresu informatyzacji oraz pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa, Konferencja miała miejsce w Janowie Lubelskim. W ramach programu 92 gminy z województwa lubelskiego otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę ponad 23 mln zł.
Na liście beneficjentów programu „Cyfrowa gmina” znalazła się także Gmina Szastarka która otrzymała wsparcie w wysokości  171 990,00 zł

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki, wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik, burmistrz miasta Janów Lubelski Krzysztof Kołtyś i przedstawiciele samorządów.

Środki z  projektu mogą być przeznaczone na cztery obszary: Cyfryzację jednostek publicznych i  jednostek podległych,  zakup sprzętu IT i oprogramowania, zakup sprzętu dla placówek specjalnych, domów pomocy społecznej, szkolenia dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa, a także zaawansowanych usług cyfrowych i zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

103 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Dzień 11 Listopada każdego roku budzi w nas wiele emocji. Jest to czas zadumy i wspomnienia tych, którzy walczyli o naszą wolność. To czas, kiedy sięgamy po historię Polski i wspominamy burzliwe dzieje Rzeczypospolitej Polskiej.

Tradycją w Gminie Szastarka stały się liczne wydarzenia celebrujące Święto Niepodległości takie jak: bieg niepodległości, koncert pieśni patriotycznych, akademie w wykonaniu uczniów szkół podstawowych, itp. Wydarzeniom tym towarzyszyła zawsze świąteczna, podniosła i radosna atmosfera.

Niestety ze względów epidemicznych oraz dużą zachorowalność w regionie obchody Święta Niepodległości mają charakter symboliczny i zostały ograniczone  do złożenia przez władze samorządowe wieńca pod obeliskiem upamiętniającym setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz do odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego.

W sposób szczególny zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do wywieszenia biało-czerwonej flagi narodowej. Niech te flagi będą wyrazem naszego patriotyzmu, poczucia wspólnoty narodowej i przypominają o historii Polski.

Zachęcamy do indywidualnego składania kwiatów lub zapalania zniczy w miejscach upamiętniających wielkich Polaków i mieszkańców Gminy Szastarka walczących o wolność.

 

 

11 Listopad Narodowe Święto Niepodległości

Święto 11 listopada ustanowione zostało ustawą z dnia 23 kwietnia 1937, a następnie zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 roku. Święto to przywrócono dopiero ustawą w okresie transformacji systemowej, która miała miejsce w 1989 roku.

Obchodzone jest w celu upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli wynikającej z rozbiorów przez sąsiednie mocarstwa Rosję, Prusy i Austrię. 11 listopada 1918 roku zakończyła się I wojna światowa, dzięki zawarciu rozejmu w Compiegne. Dzień wcześniej powrócił Józef Piłsudski działacz niepodległościowy PPS, organizator legionów, internowany w twierdzy w Magdeburgu, po odmowie składania przysięgi na wierność cesarzowi. Jego powrót wzbudził powszechny entuzjazm, był witany przez tłumy na dworcu w Warszawie. Stał się on niekwestionowanym autorytetem, któremu podporządkowali się inni działacze niepodległościowi, tj.:

-28 października 1918 r. powstała w Krakowie Polska Komisja Likwidacyjna, na której czele stanął Wincenty Witos, przywódca PSL „Piast”;

-w nocy z 6 na 7 listopada w Lublinie powołano Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, którego premierem został Ignacy Daszyński, przywódca galicyjskich socjalistów;

-działająca od września 1917 r., powołana przez Niemcy i Austro-Węgry Rada Regencyjna, której członkami byli książę Zdzisław Lubomirski, arcybiskup Aleksander Kakowski i hrabia Józef Ostrowski.

W tym dniu Polacy uświadomili sobie, że po latach niewoli odzyskali niepodległość.

Atmosferę tej wyjątkowej chwili tak opisywał Jędrzej Moraczewski: „Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma <<ich>>. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (…) Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu najwyższej radości”.

Józef Piłsudski, jako rzeczywisty przywódca tworzącego się państwa polskiego, 13 listopada właśnie szefowi rozwiązanego rządu lubelskiego Ignacemu Daszyńskiemu powierzył misję tworzenia nowego gabinetu. Zakończyła się ona jednak niepowodzeniem, przede wszystkim z powodu sprzeciwu stronnictw prawicowych, zwłaszcza Narodowej Demokracji. Ostatecznie 18 listopada pierwszy oficjalny rząd niepodległej Polski utworzył inny socjalista Jędrzej Moraczewski, który nie wzbudzał tak wielkich obaw prawicy, jak Daszyński. Cztery dni później, 22 listopada 1918 r., nowy rząd opracował, a Józef Piłsudski zatwierdził, „Dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej”. Na mocy tego dekretu, który był swego rodzaju ustawą zasadniczą, Piłsudski obejmował jako Tymczasowy Naczelnik Państwa „Najwyższą Władzę Republiki Polskiej” i miał ją sprawować do czasu zebrania się Sejmu Ustawodawczego. Dekretem z 28 listopada 1918 r. wybory do Sejmu zarządzone zostały na dzień 26 stycznia 1919 r.

Listopad 1918 r. był dopiero początkiem budowy niepodległej Polski i początkiem walki o jej granice. 29 listopada 1918 r. Józef Piłsudski zwracając się w Belwederze do grona najbliższych współpracowników, mówił o odzyskanej niepodległości: „Jest to największa, najdonioślejsza przemiana, jaka w życiu narodu może nastąpić. Przemiana, w której konsekwencji powinno się zapomnieć o przeszłości; powinno się przekreślić wielkim krzyżem stare porachunki (…) A czas przed nami jest krótki i tylko wspólnym wysiłkiem możemy zdecydować na jakiej przestrzeni, w jakich granicach naszą wolność obwarujemy i jak silnie staniemy na nogach, zanim dojdą z powrotem do siły i pełnego głosu sąsiedzi ze wschodu i z zachodu”.

Odzyskanie niepodległości, okupione krwią i cierpieniem, poprzedzone zostało wieloma wysiłkami polskiego narodu w czasie powstań zbrojnych: powstania kościuszkowskiego, listopadowego, wielkopolskiego, krakowskiego, styczniowego oraz solidną pracą organiczną i u podstaw, głoszoną przez twórców pozytywizmu.

Ze względu na epidemię oraz dużą zachorowalność w regionie obchody Święta Niepodległości będą miały charakter symboliczny i ograniczą się do złożenia przez władze samorządowe wieńca pod obeliskiem upamiętniającym setną rocznicę odzyskanie przez Polskę Niepodległości oraz do odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego.

W sposób szczególny zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do wywieszenia biało-czerwonej flagi narodowej. Niech te flagi będą wyrazem naszego patriotyzmu, poczucia wspólnoty narodowej i przypominają o historii Polski

Zachęcamy do indywidualnego składania kwiatów lub zapalania zniczy w miejscach upamiętniających wielkich Polaków i mieszkańców gminy Szastarka walczących o wolność.

NAGRANIE HYMNU PAŃSTWOWEGO .wav
SŁOWA HYMNU PAŃSTWOWEGO .pdf

II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Rola Rolnika, by upadku unikał

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Rola Rolnika, by upadku unikał, który będzie przebiegał w formule on-line.

Link do testu

Regulamin konkursu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Konkurs Strażak-prawdziwy bohater wsi

Konkurs przeznaczony jest dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na obszarach wiejskich województwa lubelskiego zarejestrowanych w Bazie Partnerów KSOW oraz wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (posiadających osobowość prawną).

Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie działalności społecznej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie gminy, gdzie OSP ma swoją siedzibę, na obszarach wiejskich Województwa Lubelskiego.

Praca konkursowa może być przedstawiona w następujących formach:

1) prezentacja multimedialna lub

2) film (utwór audiowizualny) lub

3) prezentacja albumu w wersji papierowej

 

Konkurs organizowany jest w celu:

  1. Zwiększenia udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
  2. Aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych,
  3. Promocji jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego;
  4. Upowszechniania wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru

Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową

Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w terminie od dnia ogłoszenia Konkursu do dnia 26 listopada 2021 r. do godziny 23:59 (obowiązuje data wpływu zgłoszenia do siedziby Organizatora). Prace zgłoszone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.

Prace Konkursowe z kompletną dokumentacją ich zgłoszenia do Konkursu należy dostarczyć
w kopercie z dopiskiem „Strażak – Prawdziwy Bohater wsi”: osobiście (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin) lub przesłać pod adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

Podczas oceniania prac konkursowych Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:

  • przedstawienie tematu: „Strażak – Prawdziwy Bohater Wsi” w kontekście działalności społecznej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej uwzględniając następujący katalog działań (do 11 pkt):

1) organizacja imprezy otwartej organizowanej poprzez Ochotniczą Straż Pożarną poza lub na terenie nieruchomości pozostającą w jej posiadaniu,

2) prowadzenie działalności bez ograniczeń w dziedzinie kultury – orkiestry, zespoły artystyczne i wszelkie inne formy aktywności kulturalnej,

3) organizacja przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

4) udział w uroczystościach bez ograniczeń, zgodnie ze zwyczajami i tradycją,

5) prowadzenie młodzieżowej drużyny pożarniczej,

6) udział w imprezach o charakterze sportowo-pożarniczym,

7) podtrzymywanie lokalnych zwyczajów i tradycji,

8) działalność na rzecz ochrony środowiska,

9) nawiązywanie współpracy z innym Ochotniczymi Strażami Pożarnymi lub innymi organizacjami pozarządowymi, w tym KGW i Stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju obszaru wiejskich,

10) organizacja lub wsparcie akcji społecznych lub działalności charytatywnej,

11) wykorzystanie środków pomocowych w ramach wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie gminy, w której działa Ochotnicza Straż Pożarna.

  • Pomysłowość wykonania pracy konkursowej (do 5 pkt)
  • Umiejętność zaprezentowania pracy konkursowej, inwencja twórcza (do 5 pkt)

 

Nagrodzone zostanie 20 prac z najwyższą liczbą punktów. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 1 grudnia 2021 r. Laureatom zostanie przyznanych 20 równorzędnych nagród. Każda nagroda składa się z 5 voucherów na kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla Strażaków Ochotników o wartości 700 zł brutto/każdy.

Wszelkie informacje dostępne na stronie www.lubelskie.ksow.pl oraz www.lubelskie.pl.

Aby zostać partnerem KSOW należy wypełnić i przesłać ankietę dostępną na stronie www.lubelskie.KSOW.pl w zakładce Zostań Partnerem KSOW.

– Karta zgłoszeniowa

– Regulamin konkursu

WYWIEŚ FLAGĘ 11 LISTOPADA POCZUJMY DUMĘ Z BYCIA POLAKAMI

Wójt Gminy Szastarka zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców i instytucji Gminy Szastarka o godne uczczenie Narodowego Święta Niepodległości i wywieszenie w dniu 11 listopada flag narodowych.
Dajmy w ten sposób wyraz naszym patriotycznym uczuciom i okażmy należną pamięć tym wszystkim, którzy wnieśli w nasze czasy wolność oraz idee miłości do Ojczyzny, suwerenności i narodowej solidarności.
Dlaczego polska flaga jest biało-czerwona?
To barwy zaczerpnięte z godła, czyli białego orła na czerwonym tle. Kolor biały ma symbolizować czystość, a czerwony krew, czyli coś co bardzo często towarzyszyło Polakom w historii.
Kiedy wywieszać flagę ?
Polska ma bogatą historię, jest wiele wydarzeń godnych upamiętnienia osobistym wywieszeniem flagi narodowej- poniżej najważniejsze wydarzenia godne upamiętnienia:
1V Święto Pracy
2 V Święto Polskiej Flagi
3 V Konstytucja 3 Maja(pierwsza w Europie, druga na
świecie – po USA)
15 VIII Bitwa o Warszawę zwana „cudem” nad Wisłą (jedna z najważniejszych bitew w dziejach świata) Święto Wojska Polskiego
1 IX Wybuch II Wojny Światowej
11 XI Narodowe Święto Niepodległości Odzyskanie niepodległości po 123 latach.