Elektroniczna Skrzynka Podawcza

image_pdfimage_print

               

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651).

W celu skorzystania z ESP Urzędu Gminy Szastarka dostępnej na platformie ePUAP, należy spełnić poniższe warunki:

założyć indywidualne (darmowe) konto na ePUAP
posiadać profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany
przekazać dokument poprzez wypełnienie elektronicznego formularza usługi bądź dołączenie podpisanego dokumentu

Adres skrytki Urzędu Gminy Szastarka na ePUAP: /gmina_szastarka/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.40.230).


Formularze elektroniczne Urzędu Gminy Szastarka dostępne na platformie:

http://ugszastarka.e-urzad.zeto.lublin.pl/eUrzad/

Adres skrzynki podawczej Urzędu Gminy Szastarka:

ugszastarka@zeto.lublin.pl

System spełnia wymagania:

  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2010 nr 40 poz. 230),
  • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 2005 nr 200 poz. 1651),
  • rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 3 czerwca 1998 r.
  • w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 Poz. 1024).