Infrastruktura

image_pdfimage_print

Infrastruktura techniczna gminy

Wodociągi
Dostęp do wodociągów mają wszyscy mieszkańcy gminy. W gminie funkcjonuje sześć ujęć wody: Polichna Pierwsza, Szastarka, Wojciechów Kolonia, Moczydła Stare, Majdan Obleszcze i Blinów Pierwszy. Woda jest czerpana ze studni głębinowych. Pokłady wodonośne zalegają w spągu utworów czwartorzędowych oraz w utworach trzeciorzędowych i kredowych.

Kanalizacja i gospodarka ściekowa
W gminie Szastarka kanalizacja sanitarna nie istnieje. Nie ma też urządzeń oczyszczających ścieki.

Sieć komunikacyjna
Przez gminę Szastarka przebiegają ważne szlaki komunikacyjne.

W jej granicach jest położony odcinek drogi krajowej nr 19 relacji granica państwa -Budzisko – Suwałki – Augustów – Białystok – Bielsk Podlaski – Łosice – Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski – Kock – Lubartów – Lublin – Kraśnik – Janów Lubelski – Nisko – Rzeszów – Strzyżów – Krosno – Barwinek – granica państwa.
Droga ta stanowi jedno z głównych powiązań komunikacyjnych i transportowych wschodniej Polskii ma znaczenie międzynarodowe.

Odcinek drogi w granicach gminy liczy 6 km 155 m. Przebiega przez południowo-zachodnią część gminy.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.01.1996 r. w sprawie ustalenia sieci autostrad i dróg ekspresowych droga ta została zaliczona do dróg ekspresowych z symbolem S-19. Oznacza to jej modernizację i zbudowanie obwodnicy Polichny Pierwszej, budowę węzła we wszystkich relacjach w Polichnie Drugiej oraz trzech przejazdów drogowych różnopoziomowych (w punktach skrzyżowań: z drogami powiatowymi nr 42 518 i 42 535 w Polichnie Pierwszej, z drogami powiatowymi nr 42 516 i 42 533 w Podlesiu oraz z trakcją kolejową w Polichnie Pierwszej, tuż przy stacji Polichna Kraśnicka).

W gminie nie ma dróg wojewódzkich, natomiast występuje sieć czternastu dróg powiatowych, licząca 49,86 km długości, z czego 44,95 km jest utwardzonych
a pozostałe 4,91 km stanowią drogi gruntowe.

Są to drogi:
nr 42 595: Szastarka Stacja – Sulów,
nr 42 534: Szastarka Stacja – Polichna Trzecia – Polichna Druga – droga krajowa S-19,
nr 42 535: Polichna – Błażek,
nr 42 516: Podlesie – Potok Stany,
nr 42 532: Stróża – Batorz,
nr 42 570: Studzianki – Blinów Pierwszy – droga nr 42 532,
nr 42 582: Potok Stany – Huta Józefów,
nr 42 587: Polichna Trzecia – Wolica,
nr 42 518: droga powiatowa nr 42 582 – droga krajowa S-19,
nr 42 536: Brzozówka – Blinów Pierwszy,
nr 42 583: Polichna Druga – Brzozówka,
nr 42 579: Szastarka Stacja – droga nr 42 592,
nr 42 592: Słodków Trzeci – droga nr 42 579,
nr 42 533: droga nr 42 592 – Szastarka – Podlesie – droga krajowa S-19.

Oś południkową gminy stanowią drogi nr 42 587, 42 543 i 42 595, zapewniające połączenie z Lublinem wzdłuż koryta Bystrzycy przez Sulów i Zakrzówek.

Główną trasę równoleżnikową tworzą drogi nr 42 582, 42 518 i 42 535, łączące Polichnę z sąsiednimi gminami powiatu janowskiego (Potok Wielki – Batorz).

Wszystkie drogi powiatowe powinny stać się trasami kursowania transportu publicznego, zwłaszcza wobec wydłużenia czasu przejazdu między zachodnią a wschodnią częścią gminy w związku z powstaniem drogi ekspresowej S-19. Między miejscowościami gminy powinny kursować połączenia busowe.

Drogi gminne mają łączną długość 53 km. W większości mają one zaniżone parametry techniczne oraz bardzo często nieuregulowany stan prawny. Ze względów ekonomicznych teren pod nimi nie jest wyłączony ani nie stanowi własności gminy. Ostatnio drogi gminne często są zakładane wyłącznie w pasach dróg gruntowych o nienormatywnych szerokościach jezdni.

Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu może jedynie nastąpić przy znacznym zwiększeniu nakładów na budowę i modernizację oraz ewentualne złagodzenie przepisów dotyczących wyłączenia z użytkowania rolniczego.

Przez zachodnią część gminy Szastarka przebiega drugorzędna linia kolejowa jednotorowa, niezelektryfikowana, relacji Lublin – Kraśnik – Rozwadów. W gminie są stacje kolejowe w Szastarce i mniejsze: Polichna Kraśnicka i Rzeczyca-Kolonia.

Gospodarka cieplna i energetyczna
Gmina nie jest zgazyfikowana. Większość mieszkańców korzysta z przydomowych kotłowni opalanych węglem, miałem lub drewnem, czasem gazem ze zbiorników.

Planowane jest zaopatrzenie gminy w gaz ziemny, początkowo przez rozbudowę systemów średnioprężnych w sąsiednich gminach Kraśnik, Modliborzyce i Potok Wielki, docelowo z gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 relacji Frampol – Zaklików przez projektowane przyłącze wysokiego ciśnienia i stację redukcyjno-pomiarową I stopnia w Błażku (gm. Batorz).

Sieć elektryczna w gminie Szastarka nie ma Głównego Punktu Zasilającego, tzn. stacji transformatorowej 110/15 kV. Ma ona być zbudowana w Polichnie Czwartej
w latach 2006 – 2015, obok istniejącego Posterunku Energetycznego. Główny Punkt Zasilający Polichna zostanie włączony do systemu sieci wysokiego napięcia trzema liniami WN-110 kV, z czego dwie będą się łączyły z przebiegającą na zachód od gminy linią WN-110 kV relacji Kraśnik – Zaklików, trzecia natomiast będzie przebiegała w kierunku wschodnim, łącząc się z Głównym Punktem Zasilającym – Stawce, następnie zaś Głównym Punktem Zasilającym – Żółkiewka.

Obecnie podstawowym źródłem zasilania gminy w energię elektryczną jest Główny Punkt Zasilający Budzyń w Kraśniku, z którego wyprowadzone są linie magistralne SN-15 kV, stanowiące podstawę układu energetycznego średniego napięcia. Są to linie napowietrzne.

Bezpośredni odbiorcy energii elektrycznej korzystają ze słupowych stacji transformatorowych 15/04 kV. Moc zainstalowanych jednostek transformatorowych wynosi od 30 do 250 kW. Sieć energetyczna niskiego napięcia jest również napowietrzna.

Przez gminę przebiega linie elektryczna WN-220 kV relacji Lublin – Stalowa Wola.
W Brzozówce linia ta przebiega nad posesją szkoły podstawowej, niepokojąco blisko budynku szkolnego.

Telekomunikacja
Gmina Szastarka znajduje się w strefie numerycznej Lublina. Sieć telefonii stacjonarnej obejmuje wszystkie gospodarstwa domowe. Łączność telefoniczna jest zautomatyzowana. Abonenci telefoniczni w gminie są obsługiwani przez automatyczne centrale telefoniczne zainstalowane w UPT w Szastarce (o pojemności 450 numerów), w Polichnie i w Blinowie.

W gminie działają również stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej.