Odpady komunalne

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Szastarka:

  • W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wyniku udzielonego zamówienia publicznego na  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Szastarka”  odbiór odpadów komunalnych będzie realizowany przez : EKOLAND Sp. z o.o.   ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik

tel. (81) 825-14-89

e-mail: www.ekolandpolska.com.pl   

www.ekoland.net.pl

Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od   właścicieli nieruchomości z terenu gminy Szastarka zmieszanych odpadów komunalnych:

  • Zakład Zagospodarowania Odpadów EKOLAND POLSKA S.A., UL. PIŁSUDSKIEGO 14, 23-200 KRAŚNIK


Osiągnięte przez Gminę Szastarka w 2018 r. poziomy recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych:

  • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  – 31,02% (wymagany minimalny poziom -30%),
  • osiągnięty poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 4,058 % (wymagany maksymalny poziom – 40%),
  • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100% (wymagany minimalny poziom 50%).


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

  • prowadzący: Gmina Szastarka, Szastarka Stacja 117, 23-225 Szastarka
  • czynny:  w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.: 800-1200

 

 

Jak segregować odpady?

IGłówna zasada Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: tworzywa sztuczne i metale, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) który w gminie Szastarka zlokalizowany jest pod adresem: Szastarka Stacja 117, 23-225 Szastarka.
PSZOK pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.: 800-1200