Środki krajowe

image_pdfimage_print

 

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w Wojciechowie-Koloni

19 października 2021 roku pomiędzy Wojewodą Lubelskim Lechem Sprawką  a Wójtem Gminy Szastarka Arturem Jaskowskim została zawarta umowa nr 1509  o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w 2021 roku na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 118047L  w miejscowości Wojciechów-Kolonia”.

Dotacja przyznana została Gminie Szastarka  na podstawie promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W ramach dotowanej inwestycji w trzecim kwartale 2021 roku utwardzono 230 metrowy odcinek wąwozu lessowego, przez który przebiega droga gminna.  Prace polegały na wykonaniu cementowej podbudowy oraz zagęszczeniu podłoża. Nawierzchnię wykonanej drogi stanowią podwójnie zbrojone betonowe płyty drogowe typu „JOMB” o grubości 12 cm. Łączna wartość wykonanej inwestycji to 109 470 zł, z czego 87 576,00 zł stanowi przyznana dotacja a 21 894,00 to wkład własny Gminy Szastarka.

W przypadku kolejnych naborów wniosków na „Realizację zadań w ramach wojewódzkiego programu likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych przed erozją” planujemy aplikować wnioski o zabezpieczenie środków finansowych na utwardzenie kolejnego odcinka wąwozu w Wojciechowie –Kolonii.

 

Przebudowa stacji i sieci wodociągowej w Wojciechowie.

Inwestycja realizowana w Wojciechowie ma na celu wybudowanie nowej sieci wraz z przyłączami i kompleksową przebudową ujęcia ze względu na zły stan techniczny urządzeń i niewystarczającą wydajność. Należy nadmienić, iż wodociąg pracuje od lat 60 ubiegłego wieku , wykonany został w technologii azbestowej.
Nowa sieć wodociągowa z przyłączami pozwoli na bezawaryjną dostawę wody do poszczególnych odbiorców bez obawy o zawartość w wodzie azbestu.

Przebudowa drogi gminnej w Brzozówce z dotacją FOGR-U.

Ponad 55 tys. złotych otrzymała Gmina Szastarka z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Pieniądze przeznaczone zostały na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Brzozówka. Inwestycja obejmuje wykonanie 0.6 km  odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych.
Wójt Gminy Artur Jaskowski podpisał w dniu 29 lipca 2021 r. w tej sprawie umowę dotacyjną z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Panem Jarosławem Stawiarskim. Droga w Brzozówce będzie wygodnym i bezpiecznym połączeniem dla miejscowych rolników, zmodernizowana droga ułatwi dojazd mieszkańcom Brzozówki do gruntów rolnych.

Ponad 1.8 mln zł dla gminy Szastarka z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina Szastarka złożyła wniosek na zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wojciechowie. Wniosek został oceniony pozytywnie a nasze zadanie znalazło się na liście projektów, które zostały zaakceptowane do dofinansowania w ramach drugiej edycji RFIL.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19

Remont strażnicy OSP W Szastarce

W ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” Ochotnicza Straż Pożarna w Szastarce przystąpiła do remontu pomieszczeń garażowych.

Remont obejmuje malowanie sufitów i ścian oraz wykonanie posadzek z płytek w trzech pomieszczeniach garażowych. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przeznaczył na ten cel 20 tyś. zł wkład własny przekazany przez Gminę Szastarka wynosi 2 tyś. zł.

Poza realizacją zadania publicznego prowadzone są także prace polegająca na podwyższeniu środkowej bramy garażowej.

Rozpoczęto montaż sieci światłowodowej w Gminie Szastarka

Drodzy Mieszkańcy informujemy, iż na terenie Gminy Szastarka rozpoczęto prace montażowe związane z realizacją trzeciego etapu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) polegającego na budowie otwartej sieci światłowodowej (Światłowód to obecnie najnowocześniejsza technologia dostarczania Internetu i innych usług telekomunikacyjnych).

Wedle przedstawionego przez wykonawcę harmonogramu do końca listopada bieżącego roku światłowód będzie doprowadzony do mieszkańców zamieszkujących sołectwa: Polichna II, Polichna III, Polichna IV, Wojciechów-Kolonia. Z początkiem przyszłego roku (styczeń / luty) wykonawca planuje wykonać instalacje w Brzozówce, Brzozówce Kolonii, Majdanie-Obleszcze i części Szastarki znajdującej się po wschodniej części torów kolejowych.  Montaże w pozostałej części gminy Szastarka będą realizowane do października 2021.

Budowa sieci światłowodowej to złożony i wymagający dużych nakładów projekt, który bez wsparcia mieszkańców nie zakończy się z sukcesem. Jesteś właścicielem nieruchomości, przez którą zaplanowano przebieg sieci światłowodowej? Wyraź zgodę na przeprowadzenie kabla pod ziemią lub na podwieszenie światłowodu na słupie. Dzięki temu sieć światłowodowa będzie mogła dotrzeć do większej liczby mieszkańców.

Wszyscy mieszkańcy, którzy chcą sprawdzić, czy ich gospodarstwo domowe uzyska dostęp do sieci światłowodowej, proszeni są o kontakt z infolinią: 61 102 10 00. W przypadku zapytań dotyczących samej budowy, jej przebiegu oraz odtwarzania infrastruktury, prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 247 77 01.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa udostępniło także mapę, na której możecie Państwo sprawdzić, czy dokładnie Wasz budynek lub dom jednorodzinny doczeka się w najbliższym czasie dostępu do internetu  szerokopasmowego.

 

 

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Polichnie Czwartej

Trwają prace związane z modernizacją drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Polichnie Czwartej na odcinku prawie 700 metrów.

Inwestycja jest skutkiem podpisanej 29 lipca 2020 r.  umowy dotacyjnej w ramach Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Koszt inwestycji to ponad 116 tys. zł. z czego 66 tys. zł. stanowi dotacja ze środków budżetu Województwa Lubelskiego w oparciu o ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

Przebudowa drogi gminnej nr 108652L w miejscowości

Majdan-Obleszcze

Dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu z Funduszu Dróg Samorządowych w trzecim kwartale 2020 r. wykonano prace związane z przebudową blisko kilometrowego odcinka drogi gminnej w Majdanie-Obleszcze. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumiczno grysowych. W celu poprawy bezpieczeństwa na przebudowywanym odcinku droga została dodatkowo poszerzona o 30 cm. Całkowita wartość inwestycji wyniosła:

178 741,26 zł w tym 125 118,00 zł zostało przekazanych w formie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych

Osiągnięty cel realizacji zadania to zwiększenie dostępności transportowej, poprawa warunków komunikacyjnych między drogą powiatową i krajową oraz zwiększenie  bezpieczeństwa lokalnego ruchu drogowego, szczególnie w okresie jesienno zimowym.

W ramach realizacji zadania przebudowana została droga gminna nr 108652L w miejscowości Majdan-Obleszcze, poprzez wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, położona została nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z zalaniem emulsją asfaltową krawędzi jezdni i połączeń z istniejącą nawierzchnią.

 

Podpisanie umowy na modernizację drogi gminnej  położonej w Polichnie Czwartej

Dzisiaj (29.07.2020 r.) w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie odbyło się podpisanie umów na przekazanie środków pochodzących z samorządu województwa lubelskiego na remont dróg gminnych w ramach Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych .

Urząd Marszałkowski reprezentował Członek Zarządu – Zdzisław Szwed , natomiast Gminę Szastarka reprezentowali Wójt Gminy Artur Jaskowski, oraz Skarbnik – Agnieszka Biegas.

Przyznane środki w wysokości 66 000.00 zł ( sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych ) zostaną przeznaczone na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Polichna Czwarta.

„Zdalna Szkoła ” w Gminie Szastarka

Gmina Szastarka po raz drugi uzyskała dofinansowanie na wsparcie nauki zdalnej w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Podobnie jak w pierwszym etapie wspierania nauki zdalnej dofinansowanie wynosi  100% i nie ma udziału wkładu  własnego.

Uzyskane przez Gminę Szastarka wsparcie finansowe w wysokości  54 540,00 zł zostało  przeznaczone na zakup  laptopów wraz z oprogramowaniem, które następnie trafią bezpośrednio do  placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Szastarka. Beneficjentem ostatecznym są uczniowie z obszaru Gminy Szastarka.

Światłowód w twoim domu – w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Drodzy Mieszkańcy gminy Szastarka informujemy iż na obszarze Powiatu Kraśnickiego w tym Gminy Szastarka ruszyła realizacja trzeciego etapu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wspierającego budowę sieci światłowodowej w lokalizacjach, gdzie usługi te nie były wcześniej dostępne. Do końca 2021 roku na terenie woj. lubelskiego powstanie infrastruktura światłowodowa obejmująca swoim zasięgiem zdecydowana większość gospodarstw domowych i wszystkie jednostki oświatowe. 

 

Rozpoczynające się właśnie działania związane są z trzecim konkursem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Objął on 33 najtrudniejsze pod względem inwestycyjnym  obszary Polski, na które we wcześniejszych naborach nie podpisano umów o dofinansowanie.

Spółki FIBEE są beneficjentami konkursu na 19 obszarach. Inwestycja realizowana jest z dotacji UE oraz środków własnych beneficjenta. Generalnym Wykonawcą odpowiedzialnym za działania związane z projektowaniem i budową sieci światłowodowej na obszarze konkursowym  PUŁAWSKI B (Powiaty: Kraśnicki i Janowski) są Firmy ENPROM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Inplus Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Budowa sieci wymaga pozyskania zgód od właścicieli nieruchomości na poprowadzenie sieci światłowodowej przez działki prywatne lub na słupach znajdujących na posesji.

 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa powstanie infrastruktura światłowodowa w technologii Fiber-To-The-Home (światłowód do domu), oparta w 100% na kablach światłowodowych doprowadzanych bezpośrednio do domu lub mieszkania. Dzięki temu mieszkańcy uzyskają dostęp do niezawodnych usług światłowodowych (Internet, telewizja w jakości 4K). Co więcej, budowana sieć będzie miała charakter otwarty, co oznacza. że swoje usługi, będą mogli oferować na niej różni dostawcy telekomunikacyjni.

 

W związku z powyższym pierwszym etapem realizacji inwestycji będzie etap pozyskiwania zgód od Właścicieli nieruchomości na wybudowanie infrastruktury światłowodowej.  Zgody będą pozyskiwane w zdecydowanej większości przez Sołtysów poszczególnych miejscowości.  Mieszkańcy, którym takie zgody zostaną dostarczone, będą proszeni o ich zwrot do sołtysów, a w przypadku jakichkolwiek pytań w przekazanych dokumentach znajduje się również kontakt do pełnomocnika Wykonawcy, który na nie odpowie.

 

Wszyscy mieszkańcy, którzy chcą sprawdzić, czy ich gospodarstwo domowe uzyska dostęp do sieci światłowodowej, proszeni są o kontakt z infolinią: 61 102 10 00. W przypadku zapytań dotyczących samej budowy, jej przebiegu oraz odtwarzania infrastruktury, prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 247 77 01.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa udostępniło także mapę, na której możecie Państwo sprawdzić, czy dokładnie Wasz budynek lub dom jednorodzinny doczeka się w najbliższym czasie dostępu do internetu szerokopasmowego.

 

 

 

 

Zakup laptopów na potrzeby szkół z terenu Gminy Szastarka w ramach Programu Cyfrowa Polska

Podczas zawieszenia zajęć w szkołach sprzęt komputerowy stał się niezbędny do przeprowadzania lekcji na odległość. Dlatego z entuzjazmem przyjęliśmy informację o wprowadzeniu zmian zakładających przyspieszoną procedurę oraz minimum formalności przy aplikacji wniosku do Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

W ramach ogólnopolskiego programu Polska Cyfrowa rząd zabezpieczył ponad 180 milionów złotych. Z dniem 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Dzięki sprawnej aplikacji po środki do naszej gminy trafiło prawie 60 tyś. zł. Pozyskana kwota pozwoliła na zakup 23 nowoczesnych laptopów, które, zostały przekazane do dyspozycji dyrektorom szkół dla których organem prowadzącym jest gmina. Ci z kolei przekazali sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom.

Zakupiony sprzęt komputerowy wróci do szkół po zakończeniu zdalnych lekcji i będzie służył także po powrocie do normalnej nauki w placówkach szkolnych.

 

 

Nowe drogi gminne w Gminie Szastarka

W dniu Dzisiejszym odbyły się odbiory techniczne dwóch nowo zmodernizowanych dróg gminnych. Drogi o których mowa znajdują się Starych Moczydłach oraz Polichnie Czwartej. Dzięki plusowym temperaturom  oraz  przyjaznej pogodzie ich wykonawstwo było możliwe jeszcze w tym roku. Łącznie w obu miejscowościach wykonano prawie 2 kilometry nowej nakładki z betonu asfaltowego. Realizacja  inwestycji przyczyniła się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa użytkowników obu odcinków. Co było do tej pory dosyć uciążliwe szczególnie dla mieszkańców Starych Moczydeł  Obie inwestycje były możliwe dzięki skutecznemu aplikowaniu po środki zewnętrzne z Funduszu Dróg Samorządowych który to współfinansował w/w inwestycje.

Przebudowa drogi gminnej Stare Moczydła

Z satysfakcją informujemy, iż w dniu dzisiejszym przystąpiono do przebudowy drogi gminnej w miejscowości Stare Moczydła. Inwestycja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.

LEPSZE DROGI DZIĘKI FUNDUSZOWI DRÓG SAMORZĄDOWYCH

W dniu dzisiejszym rozpoczęto prace związane z Przebudową nawierzchni drogi gminnej Nr 108626L Polichna Trzecia – Polichna Czwarta. Inwestycja polega na wykonaniu nakładki z masy asfaltowej na odcinku prawie 1 km od Gminnego Centrum Kultury w Polichnie Czwartej do Drogi Krajowej Nr 19 (w kierunku cmentarza). Inwestycja realizowana dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych.

Odbiór końcowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wojciechowie

W dniu wczorajszym (09.10.2019 r.) nastąpił odbiór końcowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wojciechowie (tzw. kościelna droga) Inwestycja została wykonana bez  opóźnień czasowych  oraz zgodnie z dokumentacją projektową. Długość zmodernizowanej drogi wynosi ponad 640 mb.

Całkowity koszt robót budowlanych to: 113 001,47 zł z czego 59,29% stanowi dotacja ze środków budżetu Województwa Lubelskiego w oparciu o ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Wojciechowie

Trwają prace związane z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wojciechowie (tzw. Kościelna droga). Inwestycja  polega na mechanicznym wykonaniu koryta wraz z zagęszczeniem gruntu i wykonaniu podbudowy z kamienia łamanego frakcji  0-62 mm oraz warstwy wierzchniej z kruszywa o frakcji  0-31,5mm na długości ponad 640 metrów. Szerokość modernizowanej drogi wynosi 3 metry co niewątpliwie wpłynie na poprawę dojazdu do gruntów rolnych, wartość użytkową, produkcyjność jak i jakość prowadzonych prac polowych poprzez możliwość wykorzystania dużych, nowoczesnych i wydajnych maszyn rolniczych których dojazd do tej pory stwarzał wiele problemów.

Modernizowana droga jest jedną z głównych dróg dojazdowych do pól uprawnych w miejscowości Wojciechów dlatego od dłuższego czasu była to priorytetowa inwestycja w tym sołectwie.

Całkowity koszt robót budowlanych to: 113 001,47 zł z czego 59,29% stanowi dotacja ze środków budżetu Województwa Lubelskiego w oparciu o ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Nie jest to pierwsza droga gminna wykonana dzięki dofinansowaniu z FOGRu  W kadencji  2014-2018  zmodernizowano drogi  w Rzeczycy-Kolonii, Polichnie Czwartej, Majdanie-Obleszcze.

 

 

Kolejna promesa dla Gminy Szastarka

W dniu 11 września br. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku  Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wręczył Samorządowcom Powiatu Kraśnickiego promesy celowe na realizację inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych. Podczas spotkania Wojewoda pogratulował przedstawicielom samorządów złożonych do Funduszu Dróg Samorządowych wniosków, przekazał symboliczne karty z kwotami dofinansowania oraz zapewnił wszystkich obecnych, że umowy są gotowe do podpisania w Urzędzie Wojewódzkim.

Gmina Szastarka złożyła dwa wnioski i dzięki sprawnej aplikacji otrzymała symboliczny czek w wysokości 433 761 zł. Środki te zostaną przeznaczone na przebudowę dróg gminnych na terenie naszej Gminy.

Powiat kraśnicki otrzymał łącznie 18,5 mln z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzozówka-Kolonia

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Wójta Gminy Szastarka  rozpoczęto prace związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Brzozówka-Kolonia.

Roboty wykonywane są metodą przewiertu sterowanego, czyli metodą dużo mniej inwazyjną w porównaniu do tradycyjnego wykopu koparką na całej długości planowanego wodociągu, dzięki czemu działki, przez które przebiega wodociąg zostaną prawie nienaruszone.

Zakres inwestycji obejmuje rurociąg PE Ø110×6,6 mm, zasuwy sekcyjne oraz hydranty przeciwpożarowe. Celem głównym inwestycji jest poprawa warunków sanitarno-bytowych i zmniejszenie zagrożenia zdrowia mieszkańców Brzozówki-Kolonii poprzez zapewnienie wody zdatnej do picia oraz spełniającej wymagane standardy. Mamy nadzieję, że przyczyni się to także do zwiększenia atrakcyjności Brzozówki-Kolonii jak i Gminy Szastarka, jako miejsca pod budownictwo jednorodzinne.

Oddano do użytku kolejne utwardzone wąwozy lessowe

Z satysfakcją informujemy, iż oddano do użytku dwa kolejne wąwozy lessowe zlokalizowane w gminie Szastarka. Pierwszy z nich w miejscowości Polichna Czwarta (tzw. Lisiaki), na długości 321 mb, drugi o długości 315 mb. w Blinowie Drugim (tzw. Wielka Góra).  Wykonane prace  polegały na wykonaniu cementowej podbudowy oraz ułożeniu nawierzchni z betonowych płyt drogowych typu „JOMB” Łączna wartość ww. inwestycji to kwota rzędu 247 tys. zł z czego 80% stanowi przyznana dotacja a 20 % to wkład własny Gminy Szastarka.

Otwarto przejście dla pieszych przez tory kolejowe w Szastarce

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Szastarki dzięki współpracy wójta Gminy Szastarka oraz dyrektora regionalnego PKP PLK Lublin wykonano bezpieczne przejście przez tory kolejowe. Przejście znajduje się przed stacją Szastarka (od strony Polichny). Lokalizacja przejścia nie jest przypadkowa i podyktowana jest uwarunkowaniami technicznymi oraz względami bezpieczeństwa. Tory w wyznaczonym miejscu mogą przekraczać piesi, rowerzyści oraz osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Z tego miejsca apelujemy do wszystkich osób korzystających z dzikich przejść przez tory kolejowe, że przebywanie osób nieuprawnionych na obszarach kolejowych jest niedozwolone i niebezpieczne oraz stwarza realne zagrożenie nie tylko dla ruchu kolejowego, ale przede wszystkim dla życia i zdrowia ludzi. Przechodzić przez tory można tylko w miejscach, do tego przeznaczonych.  (w przypadku Szastarki jest to przejście zlokalizowane na drodze powiatowej Nr 2737L oraz wyżej opisane przejście zlokalizowane przy peronie kolejowym Szastarka ). Osoby zatrzymane na nielegalnym przechodzeniu przez tory lub korzystające bez uprawnienia z infrastruktury narażają się na mandat lub sprawę w sądzie.

 

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 118035L w miejscowości Polichna Czwarta

1 maja 2019 roku pomiędzy Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem  a Wójtem Gminy Szastarka Arturem Jaskowskim, zawarta została Umowa nr 680  o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w 2019 roku na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 118035L  w miejscowości Polichna Czwarta”.

Dotacja przyznana została Gminie Szastarka  na podstawie promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lutego 2019r.

W ramach dotowanej inwestycji trwają prace związane z przebudową wąwozu w ciągu drogi gminnej nr 118035L (Lisiaki) w miejscowości Polichna Czwarta, o łącznej długości  321 mb. Na wyznaczonym odcinku wąwóz w Polichnie Czwartej zostanie wykonany w tej samej technologii co wykonane w latach ubiegłych wąwozy na terenie Gminy Szastarka czyli  zostanie utwardzony płytami żelbetowymi typu JOMB na podbudowie cementowej.

Promesa dla Gminy Szastarka

W dniu 11 marca 2019 r. w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, wręczono promesy dotacji celowych  przedstawicielom samorządów. W uroczystości wręczenia uczestniczyli wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
Do Gminy Szastarka na realizację dwóch zadań polegających na utwardzeniu dna i odwodnieniu wąwozu lessowego  trafiło blisko ćwierć miliona złotych.

Dofinansowane zadania to:

  • Utwardzenie dna i odnowienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 118035L

od km 0+042 do km 0+363 w miejscowości Polichna Czwarta („Lisiaki”)

 

  • Utwardzenie dna i odnowienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr118015L

od km 0+000 do km 0+315 w miejscowości Blinów Drugi („Wielka Góra”)

 

Bardzo cieszy fakt że udało się nam pozyskać tak znaczną jak na budżet gminy Szastarka kwotę. Dzięki tej dotacji powstaną długo wyczekiwane drogi które znacznie ułatwią rolnikom dojazd do pól i działek leśnych oraz podniosą  bezpieczeństwo i komfort ich użytkowników. Podczas odbioru promesy Wójt Gminy Szastarka nie krył zadowolenia z faktu że dzięki tym środkom uda się zrealizować kolejną inwestycję drogową w Gminie Szastarka.
Na realizację zaplanowanych inwestycji samorządy mają czas do końca roku.

Poniżej  artykuł Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lubline

 

 

Przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego jednostkom: OSP KSRG Blinów, OSP KSRG Szastarka Stacja, OSP Polichna

W dniu 18 października 2018 roku Wójt Gminy Szastarka Pan Artur Jaskowski przekazał przedstawicielom jednostek OSP Blinów, OSP Szastarka Stacja i OSP Polichna zakupiony w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości wysokiej klasy sprzęt ratownictwa medycznego.

Sprzęt, który został nabyty to:

– Defibrylator AED ( jednostki: OSP KSRG Blinów, OSP KSRG Szastarka Stacja),

– Zestaw PSP R1 wraz z opatrunkami, deską ortopedyczną i szynami kramera ( jednostki: OSP KSRG Blinów, OSP KSRG Szastarka Stacja),

– Nożyce hydrauliczne do cięcia w komplecie z agregatem zasilającym i wężem przedłużającym ( jednostka OSP Polichna).

Przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego było finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa Lubelskiego do składania w ramach XII naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

W ramach naboru istniała możliwość zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych i innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów.

Wartość zakupionego sprzętu to kwota 55.785,00 zł, wkład własny w wysokości 1% wyniósł 578,50 zł.

Trwają prace związane z przebudową drogi gminnej

w miejscowości Blinów Drugi

Jest nam miło poinformować, że dobiegają końca roboty związane z realizacja zadani pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 108622l Blinów Pierwszy – Blinów Drugi w miejscowości Blinów Drugi
Gmina Szastarka znalazła się na liście samorządów, które otrzymają dotację w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
Głównym celem Programu jest zintensyfikowanie działań na rzecz podniesienia rozwoju i wzrostu konkurencyjności regionów przez wsparcie w roku 2018 jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) środkami budżetu państwa, w formie dotacji celowej.
Przedmiotem operacji jest przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu nakładki z masy mineralno asfaltowej na odcinkach o łącznej długości 843 m i szerokość: 5 m.
Wartość inwestycji to kwota rzędu 200 tys. zł z czego wkład własny gminy stanowi około 50 tys. zł natomiast środki pochodzące z dotacji a w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej to kwota rzędu 150 tys. zł

 

Promesa dla Gminy Szastarka na zabezpieczenie

wąwozów lessowych przed erozją

 

W dniu 7 lutego W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wręczył samorządom z Województwa Lubelskiego promesy dotacji celowych, przyznane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego związanych z zabezpieczeniem wąwozów lessowych przed erozją.

Dotacje na łączną kwotę ponad 6,1 mln zł otrzymało 29 gmin i 2 powiaty (31 zadań) na modernizację i remont dróg w 2018 roku, otrzymanych w ramach rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.
Do Gminy Szastarka na realizację zadania pn.: „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 118014L Blinów Pierwszy – Gościniec Brzozowski od km 1+713 do km 1+996 w miejscowości Blinów Pierwszy ” trafiła kwota 75 tys. zł.
Promesę z rąk Wojewody Lubelskiego odebrał Wójt Gminy Artur Jaskowski.
Na realizację zaplanowanych inwestycji samorządy mają czas do końca roku.