Przyroda

image_pdfimage_print

Na terenie gminy Szastarka znajduje się fragment zlewni rzek Bystrzycy i Sanny. W okolicy Polichny w strefie krawędziowej Roztocza przebiega dział wodny II -rzędu Wisła – Wieprz i III – rzędu Wyżnica – Sanna. Szczególną cechą hydrograficzną fragmentu Roztocza Zachodniego i Wyżyny Lubelskiej jest bardzo uboga sieć rzeczna i głęboko zalegające wody podziemne. Przez teren gminy nie płynie żadna rzeka. W przeszłości w okolicy Blinowa znajdowały się źródła rzeki Bystrzycy. Obecnie Bystrzycę zasilają wody ze źródeł w Sulowie, kilka kilometrów poniżej pierwotnego początku.

Wody powierzchniowe na terenie gminy występują w stawach i licznych podmokłych zagłębieniach. Wody podziemne związane są z tworami kredy i czwartorzędu. Czwartorzędowy poziom wodonośny występuje głównie w opokach i marglach wieku kredowego tworząc poziom wód warstwowo – szczelinowe. Swobodne zwierciadło wody występuje na głębokości od 50 do 100 m. Wahania zwierciadła są znaczne, w obrębie Wzniesień Urzędowskich wynoszą nawet do 10 m, co obserwuje się w starych studniach wiejskich zasilanych z dwóch poziomów.

W strefie działu wodnego Bystrzyca – Sanna występuje głównie kredowy poziom wodonośny w skałach węglanowych kredy i czwartorzędu. Ponad nimi utrzymuje się główny poziom na głębokości od 20 – 30 m od powierzchni.

Wody podziemne charakteryzują się niską mineralizacją, lekką zasadowością tj. udziałem wapnia i magnezu, a także niewielką ilością chlorków, siarczanów i żelaza. Jakość wód pitnych określa się jako dobrą.

Klimat gminy Szastarka ma cechy kontynentalne. Krótkie przejściowe pory roku oraz długie lata i zimy (ponad 100 dni). Okres wegetacyjny trwa ok. 200 dni, przy czym ok. 90 dni jest z przymrozkami. Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio 70 dni. Średnie roczne zachmurzenie wynosi 62 – 64 %, średnia roczna wilgotność 64 – 68 %. Suma rocznych opadów wynosi 500 – 600 mm. Średnia temperatura roku wynosi ok. 7,6°C. Najcieplejszym miesiącem w ciągu roku jest na ogół lipiec ze średnią temperaturą dobową ok. 19°C. Największe nasłonecznienie występuje w okresie czerwiec – wrzesień. Opady deszczu są stosunkowo nieduże. Najczęściej wiejące wiatry to zachodnie.

Z punktu widzenia higieny atmosfery sytuacja w gminie przedstawia się korzystnie, głównie ze względu na brak przemysłu, który byłby źródłem generowania związków zanieczyszczających powietrze atmosferyczne.
Tereny Gminy Szastarka zbudowane są ze skał wapiennych (kredowych) pokrytych utworami trzeciorzędowymi, a te z kolei czopami lessu. Gleby  wykazują przeważnie cechy bielicowe. Zaliczane są do kompleksu gleb pszennych II i III, rzadziej IV klasy bonitacyjnej.
Powierzchnia użytków rolnych wynosi 6129 ha z czego poszczególne klasy gleb zajmują :

II klasa     -41 ha     -0,7%
III klasa   – 4399 ha – 70,7 %
IV klasa   – 1705 ha – 27,4 %
V klasa    – 4 ha        -0,1%

Gmina Szastarka posiada niewątpliwy urok, zachęcający do odwiedzania jej terenów. Piękne krajobrazy Wyżyny Lubelskiej, liczne wąwozy, unikalna flora i fauna, skłaniają do zainteresowania się tymi terenami.

Krajobraz wokół gminy Szastarka jest falisty i pagórkowaty, otoczony kompleksami leśnymi. Ścieżki rowerowe, które są ogromnym ułatwieniem dla turystów, podnoszą walory turystyczne gminy Szastarka.

Rozwojowi branży turystycznej gminy Szastarka sprzyjają władze gminy oraz jej mieszkańcy dbający o czystość środowiska i wizualną jakość kantonu. Podkreślić tu należy wysoką klasę wód, świeże powietrze, spokój oraz porządek wokół obejść.

Krajobraz wokół gminy Szastarka jest falisty, pagórkowaty. Gmina otoczona jest kompleksami leśnymi.

Fot. Blinów Drugi drzewa stanowiące pozostałość po parku dworskim.
fot. Lipa drobnolistna drzewo rośnie ok. 60 m od budynku szkoły w Blinowie w kępie innych starych lip powierzchnia wokół lip jest porośnięta trawą, siedlisko żyzne i wilgotne.